Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty i informacje


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZĄŚNIK
W 2015 ROKU


 

OCENA JAKOŚCI WODY 2017

Badanie wody-SUW Rząśnik ,Lubiel, Ochudno

 

 


                     

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Rząśnik 2016


     

                                                                            Rząśnik dnia 30.11.2015r.

KOMUNIKAT

Tarefy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rząśnik w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. i przedłużone na okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016r.

 

L.p.

Jednostka

miary

Wyszczególnienie

Cena /stawka opłaty netto w zł.

1.

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody

2,22 zł.

2.

miesiąc

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza wodociągowego

2,22 zł.

3.

Cena za 1 m³ odebranych ścieków

4,17 zł.

4.

miesiąc 

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza kanalizacyjnego

2,22 zł.

 

 

 

 

Do wymienionych stawek opłat netto należy doliczyć obowiązujący  8% podatek VAT.

 

                                                                                                                                                               Kierownik   ZGK 

                                                                                                             Tomasz Krakowiecki

 

 


 

 Rząśnik dnia,2.01.2014r.

 

 KOMUNIKAT

 

     W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2014r ustawy o VAT ,Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku dokonuje zmiany w § 8 zawartych umów na dostawę wody i odbioru ścieków w następujący sposób:

1.Zmienia się sposób odczytu urządzeń pomiarowych (wodomierzy) z rocznego na kwartalny.

 

2.Nie będą wystawiane jak dotychczas faktury  prognozowane.

 

3.Rozliczenia  i płatności odbywać się będą na podstawie kwartalnych odczytów urządzeń pomiarowych i wystawianych na tą okoliczność faktur.

 

4.Pozostałe warunki § 8 zawartych umów na świadczenie usług pozostają bez zmian.

 

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu : 29 5929 280


                                                         

 

                                                                                                   Rząśnik dnia 6.11.2013r.

 

KOMUNIKAT

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, informuje, że Rada Gminy Rząśnik Uchwałą Nr XXXV.211.2013 z dnia 30 października 2013 roku, przedłużyła okres obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014..

 Obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2014 stawki opłat netto przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Jednostka

miary

Wyszczególnienie

Cena /stawka opłaty netto w zł.

1.

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody

1, 90 zł.

2.

miesiąc

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza wodociągowego

1, 98 zł.

 

 

 

 

3.

Cena za 1 m³ odebranych ścieków

3, 50 zł.

4.

miesiąc 

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza kanalizacyjnego

1, 98 zł.

 

 

 


Do wymienionych stawek opłat netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

 


 

KOMUNIKAT

      Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik zajmuje się Firma: MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka.

                                                                                                   

                                                                                           


 

Rząśnik dnia 17.12.2012r.

 

KOMUNIKAT

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, informuje, że Rada Gminy Rząśnik Uchwałą Nr XXVI.158.2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku zatwierdziła na rok 2013 taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2013 stawki opłat netto przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Jednostka

miary

Wyszczególnienie

Cena /stawka opłaty netto w zł.

1.

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody

1, 90 zł.

2.

miesiąc

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza wodociągowego

1, 98 zł.

       

3.

Cena za 1 m³ odebranych ścieków

3, 50 zł.

4.

miesiąc 

Opłata abonentowa za utrzymanie przyłącza kanalizacyjnego

1, 98 zł.

 

Do wymienionych stawek opłat netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ponadto informujemy, że od roku 2013 płatności za świadczone w/w usługi należy regulować na podstawie wystawionych faktur prognozowanych o wielkości świadczonych usług.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


 

Rząśnik dnia 16.08.2012r.

 

 KOMUNIKAT

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, informuje, że Rada Gminy Rząśnik Uchwałą z dnia 14 sierpnia 2012 roku przedłużyła do dnia 31.12.2012r okres obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Obowiązujące do końca roku 2012 stawki opłat netto przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

L.p.

Jednostka

miary

Wyszczególnienie

Cena /stawka opłaty netto w zł.

1.

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody

1,70 zł.

2.

Cena za 1 m³ odebranych ścieków

3,33 zł.

3.

 

1 miesiąc

1,98 zł.

 Do wymienionych stawek opłat netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

 Ponadto informujemy, że od roku 2013 płatności za świadczone w/w usługi należy regulować na podstawie wystawionych faktur prognozowanych o wielkości świadczonych usług.

 

                                                                                                                        


                                                 

Rząśnik dnia 6.08.2012r.

 

 KOMUNIKAT

      Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje, że zawarte umowy, z MPK Sp.z o. o. Ostrołęce na odbiór nieczystości stałych (śmieci) powinny obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku.

     Dotychczasowe umowy powinny być wypowiadane w terminach w nich przewidzianych, aby ich okres obowiązywania kończył się w dniu 30 czerwca 2013 roku.

     Po tym terminie organizatorem odbioru nieczystości stałych będzie Gmina Rząśnik.

      Jednocześnie informuje się, że właściciel, dzierżawca, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zbywanie nieczystości stałych do firmy odpowiedzialnej za ich odbiór na terenie Gminy

                                                                      


 

 

           KOMUNIKAT

W przypadku wystąpienia awarii należy zgłaszać do konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na następujące numery telefonów:

1.Rujewski Andrzej - sieć kanalizacyjna -  516 134 337

2. Kiljańczyk Zdzisław - sieć kanalizacyjna -516 134 336

3. Przychodzki Dariusz -sieć wodociągowa rejon Lubiela - 515 255 208

4.Kulesza Cezary -sieć wodociągowa rej Ochudno - 515 255 213

5.Koczara Edward -sieć wodociągowa rej. Rząśnika -510 141 850

                        


                        

KOMUNIKAT

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku uprzejmie informuje jak niżej:

Zbiórką odpadów komunalnych stałych zajmuje się:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ostrołęce

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 Tel.0 29 769 18 00; fax.0 29 769 18 00; meil: biuro@mpk.net.pl

Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, zajmują się następujące Firmy:

1.Świadkowski Sylwester Usługi Komunalne; Rybno ul. Starażacka 27

tel. 606 570 024

2.Ciach Konrad -Usługi Asenizacyjne -Rybienko Stare 50 A tel. 507 937 256

3.Agnieszka Rytel -Wyszków ul.Okrzei 81/59, tel.693 068 533

Wymienione Firmy posiadają zezwolenia Wójta Gminy na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych.


W sprawach odbioru odpadów stałych prosimy się kontaktować bezpośrednio z wyżej wymienionym Przedsiębiorstwem, natomiast w sprawie odbioru ścieków komunalnych z szamb z Panami Świadkowskim Sylwestrem,Ciachem Konradem i Agnieszką Rytel.

Badanie wody -SUW Ochudno

Badanie jakości wody -SUW Stary Lubiel

Badanie jakości wody -SUW Rząśnik

Rząśnik dnia 20.12.2010r.

 


 

 KOMUNIKAT

 

         Na podstawie art. 24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca, 2001r.

( Dz.U.z 2006r Nr 123 poz. 858, z 2007 r. nr 147 poz. 1033, z 2009 nr 18 poz.97) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje:

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianą stawek podatku z 7% na 8% na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 1 stycznia 2011 r. wzrasta cena brutto 1 m3 wody z 1, 66 zł na 1, 67 zł, oraz ścieków z 2, 35 do 2, 38 zł za 1 m3.

Ceny netto pozostają bez zmian i wynoszą: 1m 3 wody 1, 55 zł, ścieków 2, 20 zł za 1 m3 zgodnie z taryfą uchwaloną przez Radę Gminy Rząśnik w roku 2007r.

 

 

                         

 

Dobry start lepsza przyszłość