Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Nabory pracowników

                                                                                                                     

  


                                                                                               Rząśnik, dn. 29.08.2012 roku

 

 

 

Informacja

 

o wynikach naboru

 

 informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśniku został wybrany  Pan  Tomasz Krakowiecki  zam. Rząśnik.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 * kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na

    stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 * w trakcie procedury kwalifikacyjnej wykazał  się wysokim poziomem wiedzy
   w zakresie znajomości przepisów prawa oraz umiejętnościami w zakresie
   gospodarki odpadami komunalnymi  niezbędnej na w/w stanowisku.

 

                                           Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnejw Rząśniku

 

                                                                                           mgr Jan Śliwiński

 

 

 

 

                                                                                                                             Rząśnik dnia,1.08.2012r.

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśniku ul. Jesionowa 3

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśniku
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. gospodarki odpadami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, 07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 3

Opis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało:
1. prowadzenie analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi celem weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadami,
2. przygotowanie zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w tym analiza rodzajów odpadów, które powinny zostać ujęte w systemie, opracowanie harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów problemowych,
3. nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na podstawie umów,
4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w tym nadzór nad przedsiębiorcami składającymi informacje,
5. współpraca z urzędem marszałkowskim w związku z aktualizacją i realizacją planu gospodarki odpadami,

6.Prowadzenie monitoringu wywozu odpadów komunalnych do wskazanej instalacji regionalnej oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych
7. przygotowanie założeń do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik w szczególności zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Konieczność szybkiego reagowania, częste kontakty z interesantami, przeprowadzanie kontroli pozbywania się odpadów komunalnych przez mieszkańców oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2011r. wyniósł –0

 

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, administracji lub prawa
3. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998r., Kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość problematyki dotyczącej gospodarki odpadami i metod unieszkodliwiania odpadów oraz zagadnień z zakresu utrzymania czystości, wynikających z uregulowań prawnych tj.: ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. , poz. 391z późn. zm.) i ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.),
4. znajomość pakietu Word, Excel, PowerPoint,
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, administracja, prawo,

2. pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, sumienność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu,

2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7. kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
9. oświadczenie kandydata o obywatelstwie polskim,
10. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 20 sierpnia 2012r. (włącznie)
(Uwaga: liczy się data wpływu do ZGK Rzasnik)


na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku

ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. gospodarki odpadami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru (test wiedzy i kompetencji lub rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub nierozstrzygnięcia naboru.
5. Oferty kandydatów zawierające oryginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i


**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 679 21 00 w.17

                                                                                              Rząśnik dnia 22.08.2012r.

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

 

LISTA KANDYDATÓW

 SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE z dnia 1.08.2012

na stanowisko -Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne wynikające z ogłoszenia.

 

1. Tomasz Krakowiecki zam. Rząśnik

 (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania)

 

                                                                                                       

 

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE 


 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy
 Referent ds. księgowości i rozliczeń

 Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze  czasu pracy.

 1.  Wymagania niezbędne:
 a) wykształcenie minimum średnie
 b) znajomość obsługi komputera,

 c) znajomość księgowości budżetowej
 d) znajomość ustaw o samorządzie terytorialnym i finansach publicznych
 e) znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 f) znajomość ustaw o gospodarce komunalnej oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

    zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 g)znajomość programów komputerowych CDN -OPTIMA i GW-MAX

 2. Wymagane dokumenty

 a) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu

     zatrudnienia

b) list motywacyjny,

 c)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( świadectwo dyplom,  ewentualnie inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach)

 d/ kwestionariusz personalny,

f) oświadczenie o niekaralności ( tzn. że kandydat nie był skazany za przestępstwa

     umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne)

 g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnychi korzystania z pełni praw

      publicznych.
 h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     do celów rekrutacji,

 i) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

     dowykonywaniapracy   na w/w stanowisku.

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  14.10.2009  roku pod adresem Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik  (pokój Nr. 16 a) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór pracowników"

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Rząśniku 07-205 Rząśnik, uf. Jesionowa 3

 

 

Załącznik  Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/09 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśniku z dnia 01 kwietnia 2009


 

 


                                          

 


                                                                                

 

 

 

Dobry start lepsza przyszłość