Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku

 

                    ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

                           w  RZĄŚNIKU

 

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Uchwałą Rady Gminy Rząśnik, został utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, którego zadaniem będzie utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnej infrastruktury oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Siedzibą Zakładu jest budynek Urzędu Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3

1.Tomasz Krakowiecki - Kierownik tel.29 5929280

2.Mirosława Łojek - Inspektor d/s gopodarki komunalnej -tel.29 5929281

3.Ewelina Przychodzka -Inspektor d/s księgowości -tel. 29 5929283

4.Michalina Orłowska -Inspektor d/s księgowości -tel. 29 5929283

Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

 Kierownikiem Zakładu jest Tomasz Krakowiecki.

 


 

      UCHWAŁA Nr XXV/120/2008
      Rady Gminy Rząśnik
          z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku".


Na podstawie art. 9 ust.l i art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19, art.20 i art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 01 kwietnia 2009 tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku", prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§2.

Nadaje się jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1 - Statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

 §4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                                                                                Załącznik  Nr 1

                                                                                                                              do Uchwały nr XXV/120/2008

                                                                                                                              Rady Gminy Rząśnik

                                                                                                                              z dnia  30 grudnia  2008r.

 

  
STATUT

 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  w   RZĄŚNIKU

 

 

 

  I.  Przepisy ogólne

                                                                                              § 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku zwany dalej   Z.G.K. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Rząśnik prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej działająca  na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 
                                                                                              § 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej działa na podstawie  obowiązującego prawa , w szczególności w oparciu o przepisy : ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01. 142.1591 z późn. zm. ) ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.2005,249.2104 z późn.zm. ) uchwały  Nr XIV/83/07 Rady Gminy Rząśnik z dnia  13 listopada 2007r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej   oraz   postanowień niniejszego statutu.

                                                                                              § 3

 

 Siedziba Z.K.G. mieści się w Rząśniku przy ulicy Jesionowej 3.

                                                                                              § 4
 Zakład Gospodarki  Komunalnej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu , adresem siedziby , numerem  identyfikacji podatkowej , REGON -u oraz numerem  telefonu.

 
II .  Cele  i przedmiot działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej.

 
                                                                                              § 5

  Celem Z.G.K. jest zaspokajanie  potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę , usuwania nieczystości i odpadów komunalnych oraz utrzymanie wszystkich obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym , sanitarnym i estetycznym.

                                                                                             § 6

  Przedmiotem działalności podstawowej Z.G.K. jest :

Ø  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków , w szczególności :

      ■  eksploatacja i konserwacja wodociągu gminnego oraz stacji uzdatniania

          wody,

      ■  eksploatacja i konserwacja gminnej sieci  kanalizacyjnej oraz oczyszczalni

          ścieków.

Ø  prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi,

Ø  utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej,

Ø  administrowanie , utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych,

Ø  organizacja robót publicznych,

Ø  wykonywanie zadań określonych  w planach  gminy Rząśnik.

Ø  utrzymywanie czystości i porządku  na terenie gminy.

Ø  konserwacja rowów odpływowych,

Ø  zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych,

Ø  wykonywanie robót ziemnych , budowlanych i instalacyjnych , związanych z utrzymaniem , budową i remontami obiektów  infrastruktury gminnej w zakresie:

-   dróg , ciągów pieszych itp.

-   oznakowania pasów drogowych , ulic,

-   cmentarzy , pomników , miejsc pamięci narodowej itp.

-   odwodnianie terenów,

-   wykonywanie ;  montaż i konserwacja drobnych urządzeń  komunalnych

    ( barier , ogrodzeń,  pojemników , ławek  itp. )

 
                                                                                         § 7

  Zakład Gospodarki Komunalnej może prowadzić na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów dodatkową działalność gospodarczą w zakresie usług , której zakres określa Wójt Gminy na wniosek Kierownika w szczególności związaną  z  szeroko pojętym  prowadzeniem usług  komunalnych .

 
III. Organizacja i kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej w gminie

     Rząśnik.

                                                                                         § 8

  Zakładem Gospodarki Komunalnej kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy . Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności

( nadzór  merytoryczny i finansowy ) przed Wójtem Gminy.

                                                                                         § 9

  Do zadań Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności :

1)  ogólne kierowanie sprawami wynikającymi z zadań statutowych, organizacyjnych

      i administracyjnych,

2) nadzór nad majątkiem Z.G.K.

3) reprezentowanie Z.G.K. na zewnątrz,

4) sporządzanie planów działalności , planów finansowych oraz sprawozdań  i

     wniosków  finansowo-inwestycyjnych,

5)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

6)  bezpośrednie kierowanie personelem Z.G.K.,

7)  wydawanie i nadzór nad stosowaniem wszelkich regulaminów, instrukcji i

     zarządzeń wewnętrznych.

 
IV.  Majątek i finanse Zakładu Gospodarki Komunalnej.

                                                                                     § 10

  Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

                                                                                     § 11

  Majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi własność komunalną Gminy Rząśniki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

                                                                                     § 12

  Zakład Gospodarki Komunalnej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Rząśnik, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy  Rząśnik.

  V .   Postanowienia końcowe.

                                                                                      § 13

 

1.  Statut Zakładu Uchwala Rada Gminy .

2.  Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

     Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                               

Dobry start lepsza przyszłość