Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

                    ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

                           w  RZĄŚNIKU

 

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Uchwałą Rady Gminy Rząśnik, został utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, którego zadaniem będzie utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnej infrastruktury oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Siedzibą Zakładu jest budynek Urzędu Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3

Telefony:

1.Tomasz Krakowiecki -kierownik - 29  5929280;

2.Mirosława Łojek -Inspektor -29 5929281;

3.Ewelina Przychodzka -Inspektor  - 29 5929283;

 

Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

 

 


 

      UCHWAŁA Nr XXV/120/2008
      Rady Gminy Rząśnik
          z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku".


Na podstawie art. 9 ust.l i art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19, art.20 i art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 01 kwietnia 2009 tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku", prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§2.

Nadaje się jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1 - Statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

 §4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                                                                                Załącznik  Nr 1

                                                                                                                              do Uchwały nr XXV/120/2008

                                                                                                                              Rady Gminy Rząśnik

                                                                                                                              z dnia  30 grudnia  2008r.

 

  
STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w   RZĄŚNIKU

  

 I.  Przepisy ogólne

                                                                                              § 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku zwany dalej   Z.G.K. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Rząśnik prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej działająca  na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 
                                                                                              § 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej działa na podstawie  obowiązującego prawa , w szczególności w oparciu o przepisy : ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01. 142.1591 z późn. zm. ) ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.2005,249.2104 z późn.zm. ) uchwały  Nr XIV/83/07 Rady Gminy Rząśnik z dnia  13 listopada 2007r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej   oraz   postanowień niniejszego statutu.

                                                                                              § 3

 

 Siedziba Z.K.G. mieści się w Rząśniku przy ulicy Jesionowej 3.

                                                                                              § 4
 Zakład Gospodarki  Komunalnej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu , adresem siedziby , numerem  identyfikacji podatkowej , REGON -u oraz numerem  telefonu.

 
II .  Cele  i przedmiot działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej.

 
                                                                                              § 5

  Celem Z.G.K. jest zaspokajanie  potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę , usuwania nieczystości i odpadów komunalnych oraz utrzymanie wszystkich obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym , sanitarnym i estetycznym.

                                                                                             § 6

  Przedmiotem działalności podstawowej Z.G.K. jest :

Ø  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków , w szczególności :

      ■  eksploatacja i konserwacja wodociągu gminnego oraz stacji uzdatniania

          wody,

      ■  eksploatacja i konserwacja gminnej sieci  kanalizacyjnej oraz oczyszczalni

          ścieków.

Ø  prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi,

Ø  utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej,

Ø  administrowanie , utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych,

Ø  organizacja robót publicznych,

Ø  wykonywanie zadań określonych  w planach  gminy Rząśnik.

Ø  utrzymywanie czystości i porządku  na terenie gminy.

Ø  konserwacja rowów odpływowych,

Ø  zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych,

Ø  wykonywanie robót ziemnych , budowlanych i instalacyjnych , związanych z utrzymaniem , budową i remontami obiektów  infrastruktury gminnej w zakresie:

-   dróg , ciągów pieszych itp.

-   oznakowania pasów drogowych , ulic,

-   cmentarzy , pomników , miejsc pamięci narodowej itp.

-   odwodnianie terenów,

-   wykonywanie ;  montaż i konserwacja drobnych urządzeń  komunalnych

    ( barier , ogrodzeń,  pojemników , ławek  itp. )

 
                                                                                         § 7

  Zakład Gospodarki Komunalnej może prowadzić na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów dodatkową działalność gospodarczą w zakresie usług , której zakres określa Wójt Gminy na wniosek Kierownika w szczególności związaną  z  szeroko pojętym  prowadzeniem usług  komunalnych .

 
III. Organizacja i kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej w gminie

     Rząśnik.

                                                                                         § 8

  Zakładem Gospodarki Komunalnej kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy . Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności

( nadzór  merytoryczny i finansowy ) przed Wójtem Gminy.

                                                                                         § 9

  Do zadań Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności :

1)  ogólne kierowanie sprawami wynikającymi z zadań statutowych, organizacyjnych

      i administracyjnych,

2) nadzór nad majątkiem Z.G.K.

3) reprezentowanie Z.G.K. na zewnątrz,

4) sporządzanie planów działalności , planów finansowych oraz sprawozdań  i

     wniosków  finansowo-inwestycyjnych,

5)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

6)  bezpośrednie kierowanie personelem Z.G.K.,

7)  wydawanie i nadzór nad stosowaniem wszelkich regulaminów, instrukcji i

     zarządzeń wewnętrznych.

 
IV.  Majątek i finanse Zakładu Gospodarki Komunalnej.

                                                                                     § 10

  Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

                                                                                     § 11

  Majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi własność komunalną Gminy Rząśniki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

                                                                                     § 12

  Zakład Gospodarki Komunalnej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Rząśnik, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy  Rząśnik.

  V .   Postanowienia końcowe.

                                                                                      § 13

 

1.  Statut Zakładu Uchwala Rada Gminy .

2.  Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

     Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

                                                                                                                         Rząśnik dnia 6.08.2012r.

 KOMUNIKAT

    Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje, że zawarte umowy, z MPK Sp.z o. o. Ostrołęce na odbiór nieczystości stałych (śmieci) powinny obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku.

     Dotychczasowe umowy powinny być wypowiadane w terminach w nich przewidzianych, aby ich okres obowiązywania kończył się w dniu 30 czerwca 2013 roku.

     Po tym terminie organizatorem odbioru nieczystości stałych będzie Gmina Rząśnik.

     Jednocześnie informuje się, że właściciel, dzierżawca, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zbywanie nieczystości stałych do firmy odpowiedzialnej za ich odbiór na terenie Gminy Rząśnik 

 

                                                                                                           
 

                                                               

Dobry start lepsza przyszłość