Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Azbest

Obwieszczenie dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Rząśnik w roku 2011

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Rząśnik  dotyczące  zasad dofinansowania  zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Rząśnik w roku 2011       

 

Urząd Gminy Rząśnik  informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu                           z terenu gminy Rząśnik.            

 

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  a jego wysokość zależeć będzie                    od przyznanej gminie dotacji.            

 

Dofinansowaniem objęte będą  zadania ujęte w  Programie usuwania azbestu  dla gminy Rząśnik, z  obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe).            

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowaniem objęte będą  koszty transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesione  w 2011 roku  na wymianę  pokryć dachowych lub elementów elewacji. Wykonawcą zadania obejmującego  powyższe prace  na terenie całej gminy  będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać wywozu odpadów azbestowych, zdemontowanych                       z obiektów  na koszt  Urzędu Gminy w Rząśniku ze środków pozyskanych                               z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                  w Warszawie.            

 

Dofinansowaniem nie objęte będą  koszty związane z  zakupem i montażem nowych pokryć.            

W związku z powyższym osoby planujące w 2011 r. bądź w latach następnych wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu   z dofinansowaniem  proszone są                       o złożenie w Urzędzie Gminy Rząśnik w pokoju nr 5 w terminie do 15 maja 2010 roku  stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu        w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  azbest oraz w  tut. Urzędzie . Po  ustaleniu listy  osób ubiegających się o dofinansowanie  Urząd Gminy w Rząśniku wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wielkość  dotacji przyznanej gminie umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu.      

 

Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania,  rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron,   ustalone  będą w roku przyszłym ,  po podpisaniu                                    z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy  dotacji.    

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania  prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w  Urzędzie Gminy w Rząśniku tel.029 679 20 91 w.25 lub 24.

PRZEDŁUŻENIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO DNIA 10 CZERWCA 2010 ROKU

  wniosek_dofinansowanie_azbest.doc 

oswiadczenie_wlasciciela.doc

Dobry start lepsza przyszłość