Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

01 lutego 2017 08:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rząśnik, dnia 31 stycznia 2017 r.

Nr ZP.6720.11.2017

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZĄŚNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


            Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik w dniach od 8 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik przy                                 ul. Jesionowej 3, 07-205 Rząśnik, w pokoju nr 10 w godzinach od 9:00-15:00.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się
w dniu 22 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik w pokoju nr 10 o godz. 10:00.

            Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rząśnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej                   i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia                          10 kwietnia 2017 r.

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt Studium, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, w pokoju nr 5.

            Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik przy ul. Jesionowej 3, 07-205 Rząśnik albo w formie elektronicznej, na adres rzasnik@bazagmin.pl. W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza - studium".

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rząśnik.

            W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Paweł Kołodziejski

 

 

 

 

Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość