Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

04 lipca 2017 15:38 | Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczące wycinki drzew.

Urząd Gminy Rząśnik informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Główne zmiany odnoszą się do osób fizycznych, które od dnia 1 stycznia 2017 r. mogły usuwać bez zezwolenia drzewa z terenu własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na mocy nowych uregulowań, osoba fizyczna, która chce usunąć drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej jej własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśniku o zamiarze usunięcia drzew.

Obowiązkiem zgłoszenia zostały objęte drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W zgłoszeniu o zamiarze usunięcia drzewa należy podać imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki oraz miejscowość). Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie na nieruchomości drzewa planowanego do usunięcia.

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia organ dokona oględzin w terenie (wymagana jest obecność właściciela nieruchomości) i sporządzony zostanie protokół. Usunięcie drzewa będzie możliwe, jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniesie sprzeciwu w przedmiocie usunięcia drzewa. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy: drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu, drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu, lub na obszarze Natura 2000 lub w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

W przypadku nieusunięcia drzewa przez wnioskodawcę przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Nowe prawo zakłada również, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej (dotyczy również budynków gospodarczych – obora, stodoła, kurnik, szklarnia itp.) i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie on musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśniku bądź pod nr tel.(29) 59 29 281, 282.

Przeczytano: 514 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość