Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

01 września 2017 08:44 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2017/2018


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 należy składać od dnia 01-09-2017 r. do 15-09-2017 r. w Urzędzie Gminy Rząśnik p. 16A.
Zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych oraz studentom
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016. 930)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły

Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie
Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych,
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
  1. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego itp.,
  2. przyborów szkolnych,
  3. stroju sportowego i obuwia, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach związanych z procesem edukacji ucznia,
  4. innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
4. Wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy  kolegiów dodatkowo, jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:
  1. zakwaterowania w bursie, internacie,
  2. dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej,
Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur, rachunków bądź paragonów wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:
1. nazwę wystawcy
2. datę wystawienia/sprzedaży
3. pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację "sportowe".
Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku/paragonie, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
Nie będą uwzględniane dowody płatności wystawione na niepełnoletnie dziecko.

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
• zakup podręczników - od czerwca 2017 r.
• pozostałe materiały szkolne - od lipca 2017r.
• opłata za Internet -od września 2017 r.
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO-na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
3. zaświadczenie o otrzymaniu świadczeń dla bezrobotnych (netto)
4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
5. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy z 2017 r. lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa)
6. zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych
7. decyzję z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy)
8. wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub dokumenty potwierdzające otrzymane alimenty  (przekazy pocztowe)
9. kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do renty, emerytury lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
10. zaświadczenie o otrzymanych innych stypendiach ze środków publicznych
11. zaświadczenie z KRUS - u o otrzymanym zasiłku chorobowym za miesiąc sierpień
12. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
13. zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia
14. zaświadczenie wystawione przez uczelnie potwierdzające posiadanie statusu studenta - w przypadku studiujących członków rodziny
15. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z tytułu kształcenia zawodowego - w przypadku osób uczęszczających do Zasadniczych Szkół Zawodowych.
16. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności oraz formie opodatkowania i ponadto:
 • na zasadach ogólnych: zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, tj. 2016 roku.
 • w formie karty podatkowej:  zaświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:  zaświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej
17. w przypadku zawieszenia wyżej wymienionych działalności - dokument potwierdzający ten fakt.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO m.in.:
1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, zeszyty
2. Tornister, plecak szkolny, piórnik
3. Strój sportowy (spodnie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, dres, obuwie sportowe)
4. Artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.)
5. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (np. językowych)
6. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum
7. Koszt wyjazdu na "zielona szkołę"
8. Zwrot kosztów dojazdu do szkół

UWAGA:
W przypadku, kiedy wartość faktur/rachunków/paragonów przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości przyznanego decyzją świadczenia.
W sytuacji, gdy wartość faktur/rachunku/paragonów będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktur/rachunków/paragonów.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW. WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Procedura udzielania zasiłku szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.
Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek mogą złożyć:
• rodzice, inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
• pełnoletni uczniowie,
• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015. 2156)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016. 930)
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015. 114)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257)Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość