Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

(od 01.01.2013r)Uchwała...w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik

UCHWAŁA NR XXV.147.2012
RADY GMINY RZĄŚNIK
z dnia 20 listopada 2012 r.


w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Rząśnik


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z późn.zm), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012
r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 787) Rada
Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Obniża się cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.
z 2012 r. poz. 787) z kwoty 75,86 zł do kwoty 44,00 za 1 dt.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2013 roku.


 
Przewodniczący Rady Gminy
w Rząśniku
mgr Krzysztof Soliwoda

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość