Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

(od 01.01.2013)Uchwała...w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XXV.145.2012
RADY GMINY RZĄŚNIK
z dnia 20 listopada 2012 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm/ oraz art. 5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz.613 z późn. zm/ Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,51 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:


a) tereny rekreacyjno wypoczynkowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem -Bz , inne tereny
zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem- Bi - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
b) inne niż wymienione pod literą „a" - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni


2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -18,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -
10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:


a) budynków gospodarczych, szop, garaży, składów - 2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) innych niż wymienione pod literą „a" - 7,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


1) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
2) grunty zajęte na cmentarze.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie stosuje się jeżeli budowle, budynki lub ich części oraz grunty
wykorzystywane są na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2013 roku.

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość