Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Indywidualizacja 9.1.2

logo_m_1.jpg [447x193]

 


„Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”


Gmina Rząśnik przystąpiła do realizacji projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zasilają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin wdrażania przedsięwzięcia: wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 600 godzin dodatkowych zajęć.  Projekt adresowany jest do 145 uczniów klas I – III , wyłonionych na podstawie przeprowadzonej rekrutacji.

Celem głównym projektu jest:
•    Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również uczniów uzdolnionych.
•    Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Cele szczegółowe:
•    Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
•    Wspomaganie dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i polonistycznych.
•    Stymulowanie umiejętności językowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
•    Pomoc dzieciom przejawiającym dysfunkcje rozwojowe z zaburzeniami zachowania i emocji.
•    Rozwijanie zainteresowań i zdolności kierunkowych uczniów szczególnie uzdolnionych.
•    Korygowanie wad postawy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy uczniów klas I – III  stwierdzono potrzebę indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w naszej placówce. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, zaistniała konieczność wprowadzenia realizacji projektu uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia. Przeprowadzona w szkole diagnoza, obserwacja przez nauczycieli, prac dzieci, zainteresowań uczniów, wyłoniła dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy, przejawiających dysfunkcje rozwojowe z zaburzeniami zachowania i emocji, z wadami postawy oraz przejawiających kierunkowe uzdolnienia.
Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio dobraną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Koordynatorem projektu jest p. Janusz Wultański. W 5 PSP  w ramach projektu od września 2013 roku realizowane są następujące typy zajęć:
1) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
4) Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne,
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych,
7) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie – edukacja polonistyczna,
8) Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne,
9) Zajęcia rozwijające zainteresowania – języki obce, jęz. angielski.

Realizacja wyżej wymienionych zajęć przyczyni się do:
1) poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,
2) poprawienia sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki,
4) zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,
5) zniwelowania wad wymowy uczniów,
6) rozwijania uzdolnień językowych.

Dnia 6 września 2013 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne z dyrektorami szkół, gdzie została przedstawiona prezentacja dot. „Zasad równości szans w projekcie systemowym w kontekście projektu – Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”. Na spotkaniu omówione zostały cele i założenia projektu.
W miesiącu wrześniu została przeprowadzona rekrutacja. Zespół ds. rekrutacji zakwalifikował 145 dzieci w 5 PSP na terenie Gminy Rząśnik do projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”. Zostały również przeprowadzone postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dot. wyboru Wykonawców na materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz na przeprowadzenie zajęć.

 

logo_d_1.jpg [488x225]

 

PREZĘTACJA Projekt pn. „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość