Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych 9.1.1

 logo_1.jpg [300x60]

„Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”Gmina Rząśnik przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Termin wdrażania przedsięwzięcia: 02.01.2014 do 30.06.2014.
           

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest 6 oddziałów przedszkolnych przy 5 SP na terenie Gminy Rząśnik, w których zdiagnozowano problemy dotyczące złego stanu zaplecza infrastrukturalnego, np. braki w: wyposażeniu pomieszczeń meblami, wyposażeniu szatni, wyposażeniu w sprzęt do utrzymywania czystości oraz sprzęt zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zabawkach, pomocach dydaktycznych, itp. Ponadto projekt zakłada stworzenie  placów zabaw wraz z ich wyposażeniem w niezbędny sprzęt do ich użytkowania.
            W w/w oddziałach przedszkolnych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 46 dziewczynek i 72 chłopców, w tym dzieci w wieku 3 lat: 0, w wieku 4 lat:2, w wieku 5 lat:63, w wieku 6 lat:53 (łącznie w oddziałach przedszkolnych- 118 dzieci). Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 5 SP w Gminie Rząśnik poprzez ich doposażenie oraz organizację placu zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 5 lat w terminie do 30.06.2014r.


Cele szczegółowe projektu to:
1) Stworzenie w oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy 5 SP w okresie do 30.06.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci.
2) Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 5 oddziałach przedszkolnych przy 4 SP dzieciom od 3 do 5 lat poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 30.06.2014r.
3) Stworzenie w 6 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy 5 SP w okresie do 30.06.2014r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w

 

wieku 3-5 lat, poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Problemem, na jaki odpowiada projekt są zdiagnozowane w sześciu oddziałach w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Rząśnik potrzeby w zakresie uzupełnienia wyposażenia tychże oddziałów. Celem głównym jest podniesienie jakości pracy w w/w oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku 3 do 6 lat w okresie do czerwca 2014r. W Gminie Rząśnik nie ma funkcjonujących przedszkoli publicznych i niepublicznych, znajduje się natomiast 6 oddziałów przedszkolnych w 5 SP, które objęte są wsparciem w ramach projektu, tj.: w SP w Bielinie, SP w Komorowie, SP w Starym Lubielu, SP w Porządziu, SP w Rząśniku. W oddziałach tych wychowaniem przedszkolnym objętych jest łącznie 118 dzieci w wieku 3-6 lat (72 chł., 46 dzw.), w tym dzieci w wieku 3 lat:0,w wieku 4 lat:2, w wieku 5 lat: 63 oraz w wieku 6 lat: 53. W oddziale w SP w Bielinie jest łącznie 14 osób (9 chł., 5 dzw.), w tym 3-latki:0, 4-latki:0, 5-latki:7, 6-latki:7. W oddziale SP w Komorowie jest łącznie 27 osób (16 chł., 11dzw.), w tym 3-latki:0, 4-latki:0, 5-latki:12, 6-latki:15. W oddziale w SP w Starym Lubielu jest łącznie 19 dzieci (11 chł., 8 dzw.) w tym 3-latki:0, 4-latki:0, 5-latki:9, 6-latki:10. W oddziale w SP w Porządziu jest łączenie 20 dzieci (10chł., 10dzw.), w tym 3-latki:0, 4-latki:0, 5-latki:15, 6-latki:5. W dwóch oddziałach w SP w Rząśniku jest łącznie 38 osób (26 chł., 12 dzw.), w tym 3-latki:0, 4-latki:2, 5-latki:20, 6-latki:16.

Gmina, jako organ prowadzący SP podjęła działania w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez aplikowanie o środki unijne, które wspierają tę inicjatywę. Jednym z powodów jest obecny wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Rząśnik. Jest on na poziomie jedynie 27% (do obliczeń wzięto liczbę dzieci w gminie w wieku 3-5 lat uczęszczającą obecnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (65 osób), w stosunku do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkującej na terenie gminy – ogółem 245 dzieci; dane SIO). Taki wynik na tle innych gmin w województwie oznacza jeden z najniższych wskaźników upowszechniania edukacji przedszkolnej w regionie.
                Sześć oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Rząśnik przy 5 SP, które zostały objęte projektem, z łączną liczbą 118 dzieci w wieku 3-6 lat, nie są

 

wystarczająco wyposażone, aby móc zapewnić opiekę przedszkolną dzieciom w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieciom w wieku 3-5 lat, co stanowi bardzo duży problem dla prawidłowego funkcjonowania edukacji przedszkolnej. Ponadto gminy wiejskie borykają się z problemem dowozu dzieci do dość daleko znajdujących się placówek od miejsca ich zamieszkania. Niski stan świadomości rodziców o konieczności posyłania dzieci do oddziałów przedszkolnych również wpływa na tak niski wskaźnik upowszechnienia edukacji. Żyją oni w przekonaniu, iż warunki w nich panujące nie zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwa. Uważają, iż standard ich wyposażenia jest ubogi i nie przyczyni się do rozwoju ich pociech. Dlatego też gmina stara się zmienić sceptyczne podejście rodziców m.in. poprzez pokazanie im, iż edukacja przedszkolna jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju ich dzieci. Chcą zachęcić rodziców do posyłania dzieci do placówek, przedstawiając, jak korzystnie wpłynie to na przyszłą ich edukację. Realizacja projektu pokaże im, iż standard wyposażenia oddziałów oraz posiadanie wysokiej jakości sprzętu ma niesłychanie duży wpływ na rozwój dzieci, ale i pośrednio na świadomość rodziców, w jakich warunkach spędzają czas ich dzieci.

W oddziale przedszkolnym w SP w Bielinie jest zapotrzebowanie na:
- organizację placu zabaw;
- dostosowanie pomieszczeń toalet, z których korzystają dzieci;
- wyposażenie do utrzymania czystości;
- kuchnię i zaplecze kuchenne;
- wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel;
- meble do wyposażenia szatni;
- w obszarze wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci brakuje artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci 3,4,5 i 6 letnich, które szczegółowo opisano w szczegółowym budżecie;
- wyposażenie zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek.

W oddziale przedszkolnym w SP w Komorowie jest zapotrzebowanie na:
- organizację placu zabaw;
- dostosowanie pomieszczeń toalet, z których korzystają dzieci;
- modernizację toalet dla personelu;


- wyposażenie do utrzymania czystości;
- kuchnię i zaplecze kuchenne;
- wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel;
- meble do wyposażenia szatni;
- w obszarze wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci brakuje artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci 3,4,5 i 6 letnich, które szczegółowo opisano w szczegółowym budżecie;
- wyposażenie zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek.

W oddziale przedszkolnym w SP w Starym Lubielu jest zapotrzebowanie na:
- organizację placu zabaw;
- wyposażenie do utrzymania czystości;
- wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel;
- w obszarze wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci brakuje artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci 3,4,5 i 6 letnich, które szczegółowo opisano w szczegółowym budżecie;
- wyposażenie zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek.

W oddziale przedszkolnym w SP w Porządziu jest zapotrzebowanie na:
- organizację placu zabaw;
- dostosowanie pomieszczeń toalet, z których korzystają dzieci;
- kuchnię i zaplecze kuchenne;
- wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel;
- zakup i montaż rolet okiennych;
- w obszarze wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci brakuje artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci 3,4,5 i 6 letnich, które szczegółowo opisano w szczegółowym budżecie;
- zabezpieczenia grzejników;
- zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek.

 

 

Oczekiwany efekt realizacji PO KL:
            Projekt poprzez doposażenie 6 oddziałów przedszkolnych działających przy 5 SP na terenie gminy, w której brak jest przedszkoli (publicznych i niepublicznych), która ma jeden z najniższych wskaźników upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie podniesie ich standard przez co dostosuje do objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat, w której to grupie w/w wskaźnik jest na poziomie 27%. Gmina jest gminą wiejską. Realizacja projektu na terenie gminy przygotuje ośrodki do przyjęcia dzieci młodszych, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika określonego w PO KL.

             Efektem dodanym projektu będzie uświadomienie rodzicom dzieci, że placówki są przygotowane na przyjęcie dzieci. Placówki będą odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zapewnią bezpieczne warunki pobytu dzieci.

Realizacja projektu

            Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Pierwszym etapem realizacji było przygotowanie specyfikacji przedmiotu i warunków zamówienia dostosowanej do optymalnej realizacji zadań przewidzianych projektem. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp.

            Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i montaż asortymentu w ramach realizacji projektu pn. „ Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawy w ramach następujących części:

  1. Część – zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych;
  2. Część – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, sprzętu TV, agd i tablic interaktywnych ;
  3. Część – zakup, dostawa i montaż mebli i innego sprzętu.

 

Przedmiot zamówienia na asortyment został objęty kwotą: 281 960,11 PLN.

Całkowity koszt projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” realizowany w Gminie Rząśnik wyniósł 497 721,24 PLN.

 

W związku z realizacją projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono budowę pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rząśnik. Poszczególne place zostały wyposażone między innymi w karuzele, bujaki, huśtawki, drabinki itp. Łączny koszt inwestycji wyniósł 215 761,13 PLN.

Głównym koordynatorem projektu był mgr inż. Janusz Wultański, który współpracował z asystentem koordynatora – p. mgr Kamilą Pawełkowską-Chaberek oraz trójką stażystów.

Plac zabaw Bielino:

bielino20140703_101748_1.jpg [300x225]bielino20140703_101811_1.jpg [300x225]

Plac zabaw Komorowo:

komorowo20140703_090202_1.jpg [300x225]komorowo20140703_090231_1.jpg [300x225]komorowo20140703_090253_1.jpg [300x225]

Plac zabaw Porządzie:

porzadzie20140703_095603_1.jpg [300x225]porzadzie20140703_095608_1.jpg [300x225]porzadzie20140703_095621_1.jpg [300x225]porzadzie20140703_095633_1.jpg [300x225]

Plac zabaw Rząśnik:

rzasnik20140703_092040_1.jpg [300x256]rzasnik20140703_092049_1.jpg [300x225]rzasnik20140703_092054_1.jpg [300x225]

Plac zabaw Stary Lubiel:

stray_lubiel20140703_103941_1.jpg [300x225]stray_lubiel20140703_103949_1.jpg [300x225]stray_lubiel20140703_104001_1.jpg [300x225]

„Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość