Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

P r o m o c j a P r o j e k t u (...-024/12-00)

logo123.jpg [300x35]

P r o m o c j a    P r o j e k t u

Gmina Rząśnik złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion" ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

07 października 2013 roku została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-024/12-00 pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Rząśnik na dofinansowania realizację Projektu w kwocie 8 061 528,28 PLN z czego z płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 6 852 299,03 PLN a  dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 1 209 229,25 PLN na realizację przedsięwzięcia, celem którego jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności zamieszkującej w Gminie Rząśnik poprzez zapewnienie jej dostępu do internetu.

Dzięki realizacji projektu 350 gospodarstw będzie miało zapewniony dostęp do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Rząśnik oraz udostępnione wyposażenie niezbędne do korzystania z usług internetowych a także udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych innowacyjnych zastosowań Internetu.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu na obszarach wiejskich. Umożliwi dostęp do zasobów edukacyjnych osobom mniej zamożnym. Przyczyni się do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ułatwi też dostęp do usług i aplikacji internetowych dla edukacji osobom niepełnosprawnym.

W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

 

Grupą docelową projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;

- rodziny zastępcze;

-rodzinne domy dziecka, samotni rodzice;

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik:” Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.


Gmina Rząśnik posiada doświadczenie w zakresie wykorzystania środków publicznych pochodzących z różnych źródeł, dlatego też jako priorytet traktuje niniejszy projekt i dołoży wszelkich starań aby osiągnąć postawione przed sobą cele.

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)