Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Wnioski o dofinansowanie utylizacji azbestu

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RZĄŚNIK

Gmina Rząśnik przyjmuje wnioski na dofinansowanie w zakresie unieszkodliwiania azbestu.  

Mieszkańcy Gminy Rząśnik (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) którzy planują zmianę pokryć dachowych zawierających azbest mogą składać w Urzędzie Gminy Rząśnik pokój nr 5 wnioski o dofinansowanie na ten cel.

Do wniosku należy dołączyć:

1)  Mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku

 2)  Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/ działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

 3)  W przypadku konieczności zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Wyszkowie, należy dostarczyć kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu).

Dofinansowaniem objęte są koszt przewiezienia  azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, koszt unieszkodliwienia azbestu oraz koszt zbiórki azbestu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rząśnik, pokój nr 5, tel. ( 29) 59 29 275

 

wniosek.docx

oswiadczenie.docx

oswiadczenie.docx

informacja_o_wyrobach_zawiarajacych_azbest.doc

klauzula RODO

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość