Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników

I N F O R M A C J A

Każdy rolnik, który chce odzyskać w  2020 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
    Wójta Gminy Rząśnik wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
     w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Rząśnik wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
     w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku  
 w odniesieniu do bydła należy również dołączyć do złożonego wniosku:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) –

 

Limit zwrotu podatku w 2020 r. ustala się jako sumę:

1/  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni  użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu  producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1  lutego danego roku,

  oraz w przypadku  prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła

2/  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30  oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.",

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (edytowalny)


 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Zestawienie faktur do paliwa

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)