Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Działalność Gospodarcza

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

03 stycznia 2020r.


Urząd Gminy w Rząśniku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia w załączniku) oraz o wniesieniu opłaty na 2020 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.
Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.ll1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12, 12a i 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku:
12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
1)    likwidacji punktu sprzedaży;
2)    upływu terminu ważności zezwolenia;
3)    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4)    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5)    niedopełnienia w terminach obowiązku:
a)    złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b)    dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust.
4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Urząd Gminy w Rząśniku dysponuje drukami oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wzór druku został również umieszczony w załączniku.
Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy - parter, pokój nr 4.


Pliki do pobrania: oświadczenie

 Informacja
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

Załóż firmę przez telefon!

 


 

bez_tytulujpg [300x200] 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY RZĄŚNIK
 

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą - mające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - proszone są o sprawdzenie poprawności swojego wpisu.

Sprawdzić można na stronie internetowej: http://prod.ceidg.gov.pl.

Za prawdziwość danych zawartych w CEIDG odpowiadają przedsiębiorcy ze stosownymi konsekwencjami cywilno-prawnymi wynikającymi z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z tym przepisem domniemuje się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Gdy osoba wpisana do CEIDG dowie się o tym, że jej dane nie są prawdziwe, powinna je niezwłocznie zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy o ich sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie. Gdy tego nie zrobi, nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze, zarzutem, że wpisane dane nie są prawdziwe.

Jeżeli ktoś poniesie z tego powodu stratę, może dochodzić odszkodowania od przedsiębiorcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Za nieprawidłowe dane w CEIDG zarówno Ministerstwo Rozwoju, jak i Skarb Państwa nie ponoszą odpowiedzialności.


 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY RZĄŚNIK .pdf 
FORMULARZE I INSTRUKCJE CEIDG-1

https://prod.ceidg.gov.pl


Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej


________________________________________________________________________________

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/ w miejscu sprzedaży

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)