Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

INFORMACJA...dostępne są już druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że dostępne są już druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Druk  wniosku dostępny jest  w tutejszym ośrodku pok. nr 8.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 sierpnia 2010 roku.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składa rodzic lub opiekun prawny na nieletnie dziecko bądź też pełnoletnia osoba uprawniona na siebie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wyrok Sądu o zasądzonych alimentach
 2. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów
 3. Opis skrócony aktów urodzenia  dzieci ( jeśli wcześniej nie były składane)
 4. Kopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 5. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego osiągniętych  w 2009 roku wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego za 2009 rok lub nakaz płatniczy za 2009 rok
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2009 rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w przypadku gdy działalność została zakończona decyzja o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej
 8. W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu i wysokości utraconego dochodu ( świadectwo pracy,  zaświadczenie o zarobkach utraconych, pit. 11), jeśli miała miejsce utrata dochodu
 9. W przypadku uzyskania dochodu dokument potwierdzający uzyskanie dochodu  ( jeśli np. osoba w 2009 roku nie pracowała, a na dzień złożenia wniosku pracuje) zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości wynagrodzenia netto za pierwszy przepracowany miesiąc 
 10. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej
 11. Zaświadczenie z Urzędu Pracy jeśli osoba jest zarejestrowana
 12. W przypadku zameldowania na terenie innej gminy - zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
    

 

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)