Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

(od 01.01.2012r)Uchwała...w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA Nr XIII/68//2011

Rady Gminy Rząśnik

z dnia 21 listopada 2011 r

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm/ oraz art. 5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz.613 z późn. zm/ Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1.  Od gruntów:

    1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni 

    2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –

        4,33 zł od 1 ha powierzchni; 

    3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

a)     tereny rekreacyjno wypoczynkowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków

      symbolem –Bz , inne tereny zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów

      i budynków symbolem– Bi – 0,39 zł od 1 m2  powierzchni;

b)     inne niż wymienione pod literą „a” –  0,23 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1)     mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

    2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -

        18,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

    3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

        kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

     4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

        o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

        - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

    5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

         pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

a)     budynków gospodarczych, szop, garaży, składów – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b)    innych niż wymienione pod literą „a” – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy

       o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2)  grunty zajęte na cmentarze.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie stosuje się jeżeli budowle, budynki lub ich    

    części oraz grunty wykorzystywane są na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/161/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz określenia wzorów informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia                  

2012 roku.

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość