Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Dowody osobiste - Ewidencja Ludności

 

 Nowy wzór dowodu osobistego


dokument_1.jpg [600x642]

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU


Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna


______________________________________________________________


 

  

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2015-12-31<<<

 

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2015-12-31<<<


 >>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2014-12-31<<< 


 

 

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2013-12-31<<<

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2013-12-31<<< 

______________________________________________________________________


>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2012-12-31<<<

______________________________________________________________________

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2011-12-31<<<


 

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2011-12-31<<<

______________________________________________________________________

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość