Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Dowody osobiste - Ewidencja Ludności

 
 E-Dowód - najważniejsze informacje

1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.
3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:
   •    Certyfikat obecności - jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
   •    Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania - jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych - na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług - na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
   •    Certyfikat podpisu osobistego - jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony - nadawca i odbiorca - muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.
5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.
6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny. 

 Nowy wzór dowodu osobistego


dokument_1.jpg [600x642]

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU


Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie ważny przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna


______________________________________________________________


 

  

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2015-12-31<<<

 

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2015-12-31<<<


 >>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2014-12-31<<< 


 

 

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2013-12-31<<<

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2013-12-31<<< 

______________________________________________________________________


>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2012-12-31<<<

______________________________________________________________________

>>>STATYSTYKA LUDNOŚCI na 2011-12-31<<<


 

>>>STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI na 2011-12-31<<<

______________________________________________________________________


STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)