Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Promocja projektulogo123.jpg


P r o m o c j a     P r o j e k t u


Zimą  br.  Gmina  Rząśnik  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  realizacji projektu  „Internet  szansą  wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion" ze  środków  Unii  Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jego celem  jest pomoc rodzinom o niskim statusie materialnym oraz osobom niepełnosprawnym, których nie stać na zakup komputera.

 5 sierpnia  2009  roku  została  zawarta  umowa  o  dofinansowanie  w/w  projektu  pomiędzy Władzą  Wdrażającą  Programy  Europejskie  a  Gminą  Rząśnik. Instytucja Wdrażająca zobowiązała  się  udzielić  Gminie  Rząśnik  dofinansowania  w  kwocie  861 619,00  PLN  na realizację  przedsięwzięcia,  celem  którego  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu społeczności zamieszkującej w Gminie Rząśnik poprzez zapewnienie  jej niezbędnego sprzętu  i oprogramowania jak również zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Całkowity koszt przedsięwzięcia  wynosi 1 013 671,00 PLN.

Dzięki realizacji projektu  111  gospodarstw  będzie miało zapewniony dostęp do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Rząśnik oraz udostępnione wyposażenie niezbędne do korzystania z usług internetowych a także udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych innowacyjnych zastosowań Intrnetu.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu na obszarach wiejskich. Umożliwi  dostęp do zasobów edukacyjnych osobom mniej zamożnym. Przyczyni się do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ułatwi też dostęp do usług i aplikacji internetowych dla edukacji osobom niepełnosprawnym.

W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

 

Grupą docelową projektu będą:

- gospodarstwa  domowe  spełniające  kryterium dochodowe  upoważniające  do  otrzymania  wsparcia  w  ramach  systemu  pomocy  społecznej  i świadczeń  rodzinnych;
- dzieci  i  młodzież  ucząca  się  z  rodzin  o  trudnej  sytuacji  materialnej  i społecznej  uprawniającej  do  uzyskania  stypendiów  socjalnych;
- osoby  niepełnosprawne  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.


Gmina  Rząśnik posiada doświadczenie  w  zakresie wykorzystania  środków publicznych  pochodzących z różnych źródeł, dlatego też jako priorytet traktuje niniejszy projekt i dołoży wszelkich starań aby osiągnąć postawione przed sobą cele. 


                                                                                            

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)