Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

18 kwietnia 2017 10:16 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Rząśnik  na dzień 21 kwietnia 2017r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami od dnia  28 marca 2017 roku do 21 kwietnia 2017 roku.
5.    Zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:
a.    zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 – 2022,
b.    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na   rok  2017.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
8.    Informacja  nt.ochrony  przeciwpożarowej  na terenie  Gminy  za  2016r.  oraz funkcjonowania  Ochotniczych  Straży Pożarnych w gminie.
9.    Informacja nt. realizacji Programu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
10.    Ocena zasobów  pomocy społecznej.
11.    Zapytania i wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         w Rząśniku
                                                                                 mgr Krzysztof Soliwoda

Przeczytano: 472 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość