Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

02 lutego 2018 10:08 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAWIADOMIENIE

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej powierzchni 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska gm. Rząśnik

 

Starosta Powiatu Wyszkowskiego w Wyszkowie ustalił decyzją Nr 4/2017 z dnia 12.12.2017r., że nieruchomości oznaczone numerami działek 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej pow. 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska, gm. Rząśnik, stanowią wspólnotę gruntową wsi Wólka Lubielska. Jednocześnie Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 5/2017 z dnia 12.12.2017r.

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wólka Lubielska.

 

 W związku z tym na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki art. 6a:

 

a) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo

b) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty;

o możliwość składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Wnioski należy składać do Starosty Wyszkowskiego na adres Starostwa Powiatowego w Wyszkowie -  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

 

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019r.

 

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:

  1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
  2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6a;
  3. nazwę miejscowości w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:

  1. nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
  2. spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Urzędzie Gminy Rząśnik, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowej starostwa i gminy oraz prasie lokalnej.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Baranowska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, pok. 22a, Tel. (0-29) 743 59 32

Przeczytano: 489 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość