Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

26 lutego 2018 13:15 | Aktualności

ZAPROSZENIE

Rząśnik, 21.02.2018 r.

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo

W związku z przewidywaną kontrolą punktów sprzedaży alkoholu przez Urząd Gminy Rząśnik, Wójt Gminy Rząśnik zaprasza na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Rząśnik oraz pracowników tych punktów pn.:
„Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi",
które odbędzie się dnia 05 marca 2018 roku w godzinach 1100-1300, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik.
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi oraz osób prowadzących bezpośrednia sprzedaż alkoholu (sprzedawcy-).
Obowiązkiem organu wydającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest kontrola punktów sprzedaży napoi alkoholowych. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki przedsiębiorców w związku z kontrola punktu sprzedaży przez Urząd Gminy, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także i przez inne podmioty oraz przedstawiony zostanie krok po kroku Plan kontroli. Uczestnicy zostaną zapoznani z niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez odpowiednie organy kontroli, które powinien posiadać przedsiębiorca w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.
W programie szkolenia:
1.  Omówienie dokumentów koniecznych do ubiegania się o kolejne zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
2.  Zasady wnoszenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i opłat za korzystanie z zezwolenia.
3.  Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4.  Zapewnienie porządku publicznego w najbliższej okolicy punktu sprzedaży alkoholu.
5.  Wymagania dotyczące wydzielonego stoiska ze sprzedażą alkoholu.
6.  Zakazy dotyczące reklamy napojów alkoholowych.
7.  Sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.
8.  Zasady zgodnego z prawem zaopatrywania się w napoje alkoholowe.
9.  Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia - zasady karencji w uzyskaniu nowego zezwolenia.
10. Omówienie zasad i zakres prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wskazanie organów uprawnionych do dokonywania przedmiotowych kontroli.
11. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów alkoholowych.
12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - interpretacja przepisów m. in.:
    • Art. 14-16- kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać, sprzedawać alkoholu.
    • Art. 18 - w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
    • Art.2- najbliższa okolica zakres oraz interpretacja prawna pojęcia.
    • Art. 43-45 - omówienie konsekwencji prawnych, w przypadku złamania przepisów.
13. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy.
14. Pytania do eksperta.

Czas szkolenia ok. 2 h godz.
 
Spotkanie poprowadzi: mgr Marek Mudant - certyfikowany (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie pracujący ponad 13 lat z zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. Od 1993 roku członek Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W chwili obecnej doktorant na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. W roku akademickim 2014-2015 wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Posiada Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej -„Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii - „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Praktyk, szkoleniowiec. Przeprowadził szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma kompendium wiedzy, materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców, oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela: Agata Kujawa - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 29 592 92 63, e-mail: gops@rzasnik.pl.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Policji, pracownik zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśniku.
Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 01 marca 2018 r. pod numerem telefonu: 29 592 92 63. lub 29 592 92 78 w godz. od 08.00 do 15.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Gmina Rząśnik w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Obecność obowiązkowa.

Licząc na niezawodne przybycie oraz aktywny udział w szkoleniu łączę wyrazy szacunku.


Przeczytano: 544 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość