Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

20 marca 2018 15:46 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień  27 marca 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  obrad  L  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 28 lutego 2018 roku do 27 marca 2018 roku.
5.    Zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
7.    Sprawozdanie za 2017 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rząśniku, planowane działania i wydatki w 2018 roku.
8.    Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2018 rok.
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Rząśnik   w  2018 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rząśnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Rząśnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Rząśnik  instrumentem płatniczym.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności  i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
16.    Podjęcie uchwał:
    a)  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  Finansowej   Gminy Rząśnik na lata 2018–2023.
    b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na rok 2018.
17.    Zajęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na fundusz sołecki  w 2019r.  oraz informacja o wykorzystaniu funduszu soleckiego w 2017r.
18.    Zapytania i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 375 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość