Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

20 kwietnia 2018 15:09 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 19 kwietnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z  obrad  LI  sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 27 marca 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku.
5.Zapytania radnych.
6.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Rząśnik.
7.Informacja nt.ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2017r. oraz  z funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
8.Informacja nt.realizacji Programu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
9.Sprawozdanie  z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r.
10.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rząśnik.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
13.Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Rząśnik.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Rząśnik   w  2018 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności  i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
16.Podjęcie uchwał:
    a)zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy  Finansowej   Gminy Rząśnik na lata 2018–2023.
    b)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rząśnik na rok 2018.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość