Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

13 listopada 2018 15:32 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

I Sesja Rady Gminy Rząśnik

Postanowienie Nr 129/2018

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II

z dnia 9 listopada 2018r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Rząśnik

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wyranej Rady Gminy Rząśnik na dzień 22 listopada 2018r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie sie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik przy ul. Jesionowej 3.

§ 2.

Ustalić porządek obrad sesji Rady Gminy Rząśnik, stanowiący załącznik do nienijszego postanowienia.

§3.

Poinformować nowo wybranych radnych, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ww ustawy, po złożeniu ślubowania przez radnych, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządu obrad bezwzględną większością głosów ustawowego skłądu rady.

§4.

Przekazać postanowienie Wójtowi Gminy clem zawiadomienia radnych o pierwszej sesji Rady Gminy.

§5.

Powiadomić Wójta Gminy o pierwszej sesji celem złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.

§6.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Załącznik

do podstanowienia Nr 129/2018

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II

z dnia 9 listopada 2018r.

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Rząśnik

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przekazanie prowadzenia sesji inauguracyjnej - seniorowi radnych.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

4. Ślubowanie Radnych.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

6. Sprawdzenie i stwierdzenie quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

7. Ustalenie porządu obrad:

- zgłaszanie wniosków s prawie zmiany porządku.

8. Wybór Przewodniczącego Rady:

- zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przyjęcie zasad głosowania,

- przeprowadzenie głosowania,

- ogłoszenie wyników głosowania.

9. Podjęcie uchwały rady o wyborze Przewodniczącego Rady.

10. Przejęcie od seniora rady prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady.

11. Wybór Wiceprzewodnicząceo Rady:

- zgłaszanie kandydatur  na wiceprzewodniczącego,

- powołaniae Komisji Skrutacyjnej,

- przyjęcie zasad głosowania,

- przeprowadzenie głosowania,

- ogłoszenie wyników głosowania.

12. Podjęcie uchwały Rady o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady.

13. Zgłoszenie interpelacji i wniosków przez radnych.

14. Zamknięcie sesji.

Przeczytano: 479 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość