Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

22 listopada 2019 09:04 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień  28 listopada 2019r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XV sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 28.10.2019r. do 28.11.2019r.
5.    Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rząśniku.
7.    Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 420/30 w obrębie geodezyjnym 0019 Rząśnik.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 380/18 w obrębie geodezyjnym 0019 Rząśnik.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 127/17 w obrębie geodezyjnym 0029 PGR Rząśnik.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Lubiel oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/6.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  i  wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik  w 2020 roku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki   w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2020.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
17.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2019– 2025,
b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.
18.    Zapytania i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 293 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość