Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

26 marca 2020 15:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

SESJA ODWOŁANA!!!

INFORMUJEMY ŻĘ SESJA RADY GMINY W DNIU 30 MARCA 2020 ZOSTAŁA ODWOŁANA


 

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady GminNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 marca 2020r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
b)    Sprawozdanie za 2019 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Rząśniku, planowane działania i wydatki w 2020 roku.
c)    Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2020 rok.
d)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem 164 w obrębie geodezyjnym Rząśnik   o obszarze gruntu 2 m2.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia   z Powiatem Wyszkowskim.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzewnie na pokrycie części wydatków związanych z realizacja zadania pn.: Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy gmina Rzewnie oraz Nowy Lubiel gmina Rząśnik.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX.121.2020 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rząśnik na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
7.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2028,
b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok  2020.
8.    Zamknięcie obrad.


Przeczytano: 220 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość