Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

17 lipca 2020 15:54 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 lipca 2020r. o godz.12.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Rząśniku  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XXII i XXIII sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami   tj. od 08.06.2020r. do 30.07.2020r.
5.    Raport o stanie Gminy Rząśnik za 2019 rok.
a)    przedstawienie raportu o stanie Gminy, w tym debata nad raportem,
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnik wotum zaufania.
6.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
a)    przedstawienie sprawozdania przez Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy  za 2019 rok,
b)    przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
c)    przedstawienie informacji o stanie mienia gminy,
d)    zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok  wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
e)    przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
f)    przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok,
g)    dyskusja nad sprawozdaniami,
h)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
i)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem 1/3 w obrębie geodezyjnym PGR Rząśnik   o obszarze gruntu 525 m2.
8.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2028,
b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2020.
9.    Informacja nt. realizacji programu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
10.    Informacja o prowadzonych remontach obiektów szkół w okresie wakacji.
11.    Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
12.    Zapytania i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie obrad.

Przeczytano: 143 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)