Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

27 sierpnia 2020 12:03 | Aktualności

Wniosek o zasiłek szkolny w roku szkolnym 2020/2021

 Wniosek o zasiłek szkolny w roku szkolnym 2020/2021

 

            Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 

 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia;
 • śmierć  rodziców lub opiekunów prawnych;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację materialną ucznia.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

DOKUMENTY

 

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz wskazujące, że wystąpienie tego tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwo pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Gminy, pokój 16a.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1327)
 • Uchwała Rady Gminy Rząśnik nr XXVIII/135/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnik

 

 

Przeczytano: 155 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)