Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Aktualności

19 listopada 2020 15:04 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz.713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień
26 listopada 2020r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad  XXVII  sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.  od  28.10.2020r. do 26.11.2020r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki  w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik  w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwał:
a)   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2027,
b)  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2020.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
             w  Rząśnik
      Grzegorz Gołębiewski

Przeczytano: 84 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)