Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

09 lutego 2017 10:35 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Obwieszczenie o postepowaniu administracyjnym

 

ZP.6040.1.2017                                                             Rząśnik, 2017.02.08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym

 

         Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016, poz.353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia

 

         o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji  istniejącej stacji bazowej telefonii  komórkowej BT 13366 Lubiel” działka o numerze ewidencyjnym 87.

         Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polkomtel Sp. z o.o.

         Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.353 ze zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

         Informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków.

         Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, ustnie do protokołu w pokoju nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: jn3@o2.pl w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują strony postępowania.

 

 

                                                                               Wójt

                                                                  /-/Paweł Kołodziejski

 

 

 

Przeczytano: 571 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość