Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

25 lutego 2015 15:13 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118)

Wójt Gminy Rząśnik
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

I.Rodzaj i formy realizacji zadania
1.Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, będzie wykonywane przez realizację przedsięwzięcia w dziedzinie sportu piłce nożnej w miejscowości Rząśnik.
2.Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:
a) szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe zorganizowane w formie klubów sportowych;
b) organizację turniejów, zajęć sportowych;
c) organizowanie imprez sportowych i rozgrywek w dziedzinie piłka nożna;
d) organizację i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych w piłce nożnej;
e) utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku;
f) zakup sprzętu sportowego.

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2015
1.Na realizację zdania upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 przeznacza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych). W 2014r. na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł.
2.Kwota powyższa oraz poszczególne zasady przyznania dotacji mogą ulec zmianie                     w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Rząśnik.
3.Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.

III.Zasady przyznawania dotacji
1.Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
2.Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
3.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).
4.Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
5.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6.Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
7.Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na:
a) ekwiwalenty sędziowskie,
b) zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
c) zakup sprzętu sportowego,
d) zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,
e) transport na imprezy sportowe,
f) bieżące utrzymanie bazy sportowej,
g) opłaty licencyjne i startowe,
h) ubezpieczenia i badania lekarskie,
i) wynagrodzenie trenera.
8.Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b) działalność polityczną i religijną
c) pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
d) spłatę odsetek i kredytów.
9. Wójt Gminy Rząśnik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Rząśnik wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2015r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.

V. Termin i warunki składania ofert
1.Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 17 marca 2015 r., godz. 16.00.
2.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2015 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. na terenie Gminy Rząśnik".
3.Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru ofert  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz. 25)
Formularz można pobrać ze strony Urzędu Gminy Rząśnik www.rzasnik.pl - zakładka komunikaty lub u Pana Pawła Abramczyka Zastępcy Wójta Gminy Rząśnik (pokój nr 14b).
4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) - wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty upływu terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub -   w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok - w przypadku ofert składanych do 31 marca br. możliwe jest przedłożenie sprawozdania za rok poprzedni,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V ust 4.1 oferty - partnera),
e) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
f) statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do tego osoby.

VI. Terminy i tryb wyboru ofert
1. Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
2. W terminie do 20 marca 2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka komunikaty zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia.
3. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rząśnik):
a) złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
b) uzupełnienia braków formalnych wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.
4. Prawidłowo uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozpatrzeniu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
5. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa oferty powołana przez Wójta Gminy Rząśnik. Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt. VII ogłoszenia.
6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rząśnik w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka komunikaty. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.  
8. Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 kwietnia 2015r.

VII.    Kryteria wyboru ofert

W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna

ocena

punktowa

Proponowane działania

skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania

40

Planowane rezultaty:

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne

25

Kosztorys:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy

30

Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym

dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - ewentualne opinie i rekomendacje

5

Liczba punktów ogółem:

100VIII.    Nie będą rozpatrywane oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
b) niekompletne;
c) złożone po terminie;
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
e) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;
f) niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych  w niniejszym ogłoszeniu;
g) złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 2 oferty;
h) przekraczające maksymalną kwotę dotacji.
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz.1118) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Rząśnik.
3. Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz.25)  
Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Abramczyk Zastępca Wójta Gminy Rząśnik pod numerem telefonu (29) 59 29 262.

Przeczytano: 1083 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość