Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

09 marca 2015 15:25 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rząśnik 9.03.2015r.

S. 6220.1.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm. ) oraz  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. )

Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia

 że w dniu 9.03.2015 roku na wniosek Gminy Rząśnik, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - celu publicznego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.”

W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla mieszkańców wsi Komorowo, Wólka Folwark, Wólka Przekory

Liczba stron w prowadzonym postępowaniu przekracza 20.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Rząśnik.

Informuję, że zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśniku,

-przekazano sołtysom miejscowości Komorowo, Wólka Folwark, Wólka Przekory - w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, pokój Nr 11, w dni robocze od godz. 8 do 16 w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Otrzymują :

1.Inwestor Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik.

2.Sołtysi miejscowości Komorowo, Wólka Folwark, Wólka Przekory.

3. a/a

 

Przeczytano: 1755 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

skan.pdf [122.29 KB]

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość