Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

02 czerwca 2015 13:05 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe - aktualizacja

 

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

Zamawiający: Gmina Rząśnik, Urząd Gminy Rząśnik, Województwo mazowieckie, Powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 592 92 60 
fax: (+48 29) 592 92 85, rzasnik@bazagmin.pl, zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na Nadzór inwestorski” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU
W GMINIE RZĄŚNIK“ nr umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia wsparcia technicznego oraz pełnienia funkcji Inspektora nadzoru budowlanego projektu pn. „STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK” nr umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (dalej: Projekt) do dnia 30.09.2015 r. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. doradztwo eksperckie dla Zamawiającego związane z postępowaniami przetargowymi o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wykonaj” na roboty budowlane w zakresie infrastruktury sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem łączy kablowych i radiowych w Gminie Rząśnik.
 2. doradztwo eksperckie dotyczące wszystkich aspektów prowadzonego postępowania i udzielanego zamówienia publicznego w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych, projektowania i wykonania robót budowlanych, a także dostaw, warunków gwarancji i rękojmi, licencji, wykorzystania istniejącej infrastruktury, sprawdzania i odbioru infrastruktury,
 3. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami
  i obowiązującymi Polskimi  Normami oraz Normami UE i zasadami wiedzy technicznej za zgodą Koordynatora projektu.
 4. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie,
 5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
 7. w uzasadnionych przypadkach – za zgoda Koordynatora - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące:

                        i. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

                              ii. wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub                 elementów zakrytych,

                              iii. przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót                             budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w                           budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

                              iv. w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub                  kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania                wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót                          budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać                     zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność
                        z projektem lub pozwoleniem na budowę.

            8. reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą         Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. –        Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w zakresie dotyczącym             przedmiotu pełnionego nadzoru za zgodą Koordynatora projektu.

            9. Weryfikację oraz kontrolę zgodności i interoperatywności zaprojektowanej i    wykonanej infrastruktury telekomunikacyjnej z pozostałymi systemami         teleinformatycznymi, których właścicielem jest Gmina Rząśnik i/lub jej             jednostki podległe.

            10. Udział w Radach budowy i/lub spotkaniach organizacyjnych w siedzibie        Inwestora – Gminy Rząśnik, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

            11. Pisanie okresowych raportów sprawozdawczych z przebiegu prac nie           rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a w przypadku zgłoszenia potrzeby przez Koordynatora – na wniosek Koordynatora projektu, ale nie częściej niż 1 raz        na tydzień. Wymagana jest forma pisemna z własnoręcznym podpisem i            pieczątką Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.


Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się udokumentowanym doświadczeniem polegającym na nadzorowaniu lub kierowaniu budową linii światłowodowej w jednym odcinku o długości trasowej co najmniej 60 km,
 2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się udokumentowanym doświadczeniem polegającym na nadzorowaniu lub kierowaniu budową kablowych sieci dystrybucyjno-dostępowych FTTH w technologii mikrokanalizacji o długości trasowej co najmniej 60 km,
 3. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się udokumentowanym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu budową w zakresie jednego projektu budowy sieci światłowodowej o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł,
 4. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
 5. Wykaże, że posiada urządzenia umożliwiające wykonanie kompletnych pomiarów kabli optotelekomunikacyjnych. Pomiary powinny być wykonane na długości fali 1310/1490/1550/1625 nm. Urządzenia powinny dawać możliwość wykonania pomiarów reflektometryczych i transmisyjnych metodą wtrąceniową (IL,ORL) jak też powinny umożliwiać wykonanie pomiarów dyspersji chromatycznej (CD), dyspersji polaryzacyjnej (PMD) oraz analizy widma (OSA).


Termin złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, drukowanymi literami lub pismem komputerowym, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie opatrzonej opisem: Oferta na nadzór inwestorski projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK“ nr umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00do dnia 02.06.2015 do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Rząśnik, Województwo mazowieckie, Powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 592 92 60 
fax: (+48 29) 592 92 85, rzasnik@bazagmin.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2015 o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy Rząśnik, Województwo mazowieckie, Powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 592 92 60 
fax: (+48 29) 592 92 85, rzasnik@bazagmin.pl


Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę cenę brutto (95% cena) oraz jakość.

Wzór do obliczenia kolejności ofert:

Kryterium I – oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-95, najwyższą ocenę 95 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 95 pkt

Gdzie: K1 – kryterium pierwsze
C min –najniższa zaoferowana cena brutto
C of – cena brutto badanej oferty

Kryterium II – oceniana będzie gotowość do udziału w spotkaniach organizacyjnych w siedzibie Zamawiającego 4 razy w miesiącu (1 raz na tydzień). Oferta do której Wykonawca załączy podpisane oświadczenie o gotowości do udziału w spotkaniach organizacyjnych 4 razy w miesiącu tj. 1 raz na tydzień otrzyma dodatkowe 5%. Kryterium oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Przeczytano: 966 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość