Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

16 czerwca 2015 13:12 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

DECYZJA

`                                                                                     

 

 

 

 

 

Rząśnik, dnia 16.06.2015 r.

S.6220.1.11.2015

DECYZJA

             o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rząśnik z dnia 6 marca 2015 r. roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski”, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

stwierdzam: dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.”,  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Do Wójta Gminy Rząśnik, w dniu 6 marca 2015 roku wpłynął wniosek Gminy Rząśnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.”

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Rząśnik.

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek sąsiednich, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik.

W dniu 9 marca 2015 r. roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 O wszczęciu postępowania zostały powiadomione strony.

Zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysom miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Wólka Folwark, Gmina Rząśnik w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397), jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

      Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, Wójt Gminy Rząśnik pismem S.6220.1.2.2015 z dnia 9 marca 2015 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem S.6220.1.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik.

W wyniku wystąpień do tych organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem WOOŚ-II.4240.312.2015.MWA z dnia 7 maja 2015 roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.

" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.” nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydał opinię sanitarną PPIS-ZNS-712/10/2015 z dnia 12 marca 2015 , w której stwierdził  że odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu  dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rząśnik, postanowieniem S.6220.1.8.2015 z dnia 14.05.2015 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zgromadzonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Rząśnik stwierdził jak w sentencji, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań następująco:

Rodzaj i charakter przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

W projektowanym zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.” zostaną wykonane:

przewody grawitacyjne o długości 7121 m, przewody tłoczne o długości 2 600 m i 8 szt. przepompowni w miejscowości Komorowo,

przewody grawitacyjne o długości 900 m, przewody tłoczne o długości 220 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Przekory,

przewody grawitacyjne o długości 1485 m, przewody tłoczne o długości 500 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Folwark,

przewody grawitacyjne o długości 2891 m w miejscowości Placusin (Wólka Przekory).

 Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC, studnie rewizyjne z betonu lub z tworzywa. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/130/2004 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2004 r.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z uwagi na skalę, charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie wystąpią negatywne oddziaływania skumulowane.

b)      wykorzystania zasobów naturalnych:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda, paliwa oraz materiały i surowce niezbędne do realizacji tego typu przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia elektryczna do pracy pomp w planowanych przepompowniach ścieków.

     d) emisji i występowania innych uciążliwości.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała emisja hałasu i spalin z silników pracującego sprzętu związana z pracami. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace realizacyjne prowadzone będą przy użyciu maszyn i sprzętu w dobrym stanie technicznym.   Odpady wytworzone w czasie realizacji przedsięwzięcia będą przekazywane do utylizacji  i zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powstające w czasie realizacji przedsięwzięcia ścieki będą gromadzone w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku przenośnego sanitariatu i będą przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Planowana sieć kanalizacyjna posadowiona zostanie na głębokości 1,4-4,5 m p.p.t., natomiast zgodnie z dokumentacją wody gruntowe stabilizują się na głębokości ok. 0,2-2,7 m p.p.t. zaś wody gruntowe o nawierconym zwierciadle napiętym występują na głębokości 2,0-3,5 m p.p.t. i stabilizują się na głębokości 1,7-2,5 m p.p.t., w związku z czym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wymagała prac odwodnieniowych. Prace te prowadzone będą przy użyciu igłofiltrów a woda z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana do przydrożnych rowów lub innych cieków.

W czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz  emisja hałasu związana z pracą pomp w przepompowniach. Studnie przepompowni wykonane zostaną jako szczelne obiekty monolityczne lub z prefabrykowanych elementów. Przepompownie zostaną zaprojektowane jako włazowe z 2 pompami wirnikowymi pracującymi na przemian. Zbiorniki przepompowni pozwolą na retencję ścieków w przypadku awarii a w przypadku zaniku zasilania elektrycznego wykorzystywany będzie agregat prądotwórczy, który zapewni normalną pracę przepompowni.

          e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

      a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Zgodnie z dokumentacją wody gruntowe stabilizują się na głębokości ok. 0,2-2,7 m p.p.t. zaś wody gruntowe o nawierconym zwierciadle napiętym występują na głębokości 2,0-3,5 m p.p.t. i stabilizują się na głębokości 1,7-2,5 m p.p.t., w związku z czym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wymagała prac odwodnieniowych. Prace te prowadzone będą przy użyciu igłofiltrów.

         b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

        c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

       d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Inwestycja nie będzie realizowana  na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

   e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie obszaru Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej -  Puszcza Biała 140007. Z zakresu planowanych prac oraz wiedzy merytorycznej wynika, że przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter, skalę oraz lokalizację nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony ww. obszaru oraz jego integralność a także spójność sieci obszarów Natura 2000. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone będą wyłącznie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz dróg gminnych. Według załączników graficznych planowana sieć zlokalizowana będzie poza terenami kompleksów leśnych. Działki stanowiące otoczenie projektowanego przedsięwzięcia stanowią głównie grunty rolne klasy V-VI oraz użytki rolne zabudowane, łąki i pastwiska klasy V oraz lasy. Nieliczne usunięcie pojedynczych drzew może wystąpić z powodu dostosowania sieci sanitarnej do wymogów zarządcy drogi.

Działania związane z  realizacją planowanej inwestycji winny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji nie wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie Rząśnik wynosi 42 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior

W miejscu realizacji inwestycji oraz w najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.  Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań w fazie budowy przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i zasięg lokalny oraz będą ograniczone poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i organizację robót.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale a ich występowanie będzie ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które będą negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnik, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona , która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

  1. Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Strony zawiadamiane są w trybie art. 49 K.p.a.

3. a/a

Do wiadomości:

      1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

            00-015 Warszawa

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Załącznik Nr 1 do decyzji

                                                                                                                  o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 29.05.2015 r. znak S.6220.1.10.2015

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

W projektowanym zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski.” zostaną wykonane:

  • przewody grawitacyjne o długości 7121 m, przewody tłoczne o długości 2 600 m i 8 szt. przepompowni w miejscowości Komorowo,
  • przewody grawitacyjne o długości 900 m, przewody tłoczne o długości 220 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Przekory,
  • przewody grawitacyjne o długości 1485 m, przewody tłoczne o długości 500 m i 1 szt. przepompowni w miejscowości Wólka Folwark,
  • przewody grawitacyjne o długości 2891 m w miejscowości Placusin (Wólka Przekory).
  • Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC, studnie rewizyjne z betonu lub z tworzywa.

Przeczytano: 1104 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość