Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

23 czerwca 2015 09:00 | Komunikaty

Obwieszczenie o postepowaniu administarcyjnym

ZP.6040.2.2015                                                                              Rząśnik, 2015.06.23

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym

 

            Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz.1325 ze zm.)

 

Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia

 

            o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawu w msc. Ochudno (funkcja hodowlano-retencyjno-rekreacyjna) gm. Rząśnik, działka                  nr ew. 46, 47, 48.”

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasza Czyżak.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy                             o udostępnianiu informacji oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz.1235                     ze zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków.

            Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, ustnie do protokołu w pokoju nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: jn3@o2.pl.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na BIP Urzędu Gminy Rząśnik: www.rzasnik.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik.

 

 

 

 

Przeczytano: 798 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość