Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

22 stycznia 2016 12:07 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego

Rząśnik 22.01.2016 r.

S.6220.01.01.2016

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sp. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej

długości 2,17577 km.

Wójt Gminy Rząśnik działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia,

że na wniosek Gminy Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Rząśnik. Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie wystąpi o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane zrealizowane zostanie w granicach administracyjnych gminy Rząśnik oraz gminy Wyszków, w następujących obrębach:

  1. Gmina Rząśnik:

 

-  obręb geodezyjny Ochudno - działki nr ew. 553, 569/1, 568, 569/4, 559, 558, 557,

  1. Gmina Wyszków:

-  obręb geodezyjny Leszczydół Pustki, działki o nr ew. 54/2, 148,

-  obręb geodezyjny Leszczydół Nowiny działki o nr ew. 39/5,24/3, 21/3, 20/3, 496/1, Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji oraz każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

W związku powyższym informuję że zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rząśnik, Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także sołectw: Ochudno, Leszczydół Nowiny i Leszczydół Pustki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przeczytano: 747 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość