Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

25 stycznia 2016 13:11 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Rząśnik


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

I.Rodzaj i formy realizacji zadania
1.Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, będzie wykonywane przez realizację przedsięwzięcia w dziedzinie sportu piłce nożnej w miejscowości Rząśnik.
2.Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:
a)szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe zorganizowane w formie klubów sportowych;
b)organizację turniejów, zajęć sportowych;
c)organizowanie imprez sportowych i rozgrywek w dziedzinie piłka nożna;
d)organizację i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych w piłce nożnej;
e)utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku;
f)zakup sprzętu sportowego.

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2016
1.Na realizację zdania upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 przeznacza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych). W 2015r. na realizację zadania przeznaczono 80 000,00 zł.
2.Kwota powyższa oraz poszczególne zasady przyznania dotacji mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Rząśnik.
3.Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.

III.Zasady przyznawania dotacji
1.Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
2.Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
3.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).
4.Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
5.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6.Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
7.Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na:
a)ekwiwalenty sędziowskie,
b)zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
c)zakup sprzętu sportowego,
d)zakup napoi dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,
e)transport na imprezy sportowe,
f)bieżące utrzymanie bazy sportowej,
g)opłaty licencyjne i startowe,
h)ubezpieczenia i badania lekarskie,
i)wynagrodzenie trenera.
8.Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a)zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b)działalność polityczną i religijną
c)pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
d)spłatę odsetek i kredytów.
9.Wójt Gminy Rząśnik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.Termin i warunki realizacji zadania
1.Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Rząśnik wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2016r.
2.Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.

V.Termin i warunki składania ofert
1.Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 15 lutego 2016 r., godz. 16.00.
2.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2016 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. na terenie Gminy Rząśnik".
3.Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz. 25)
Formularz można pobrać ze strony Urzędu Gminy Rząśnik www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe lub u Pana Pawła Abramczyka Zastępcy Wójta Gminy Rząśnik (pokój nr 14b).
4.Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a)aktualny odpis z rejestru (np. KRS) - wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty upływu terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b)sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c)sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok - w przypadku ofert składanych do 31 marca br. możliwe jest przedłożenie sprawozdania za rok poprzedni,
d)umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V ust 4.1 oferty - partnera),
e)oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
f)statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5.Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do tego osoby.

VI.Terminy i tryb wyboru ofert
1.Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
2.W terminie do 19 lutego 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia.
3.Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rząśnik):
a)złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
b)uzupełnienia braków formalnych wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.
4.Prawidłowo uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozpatrzeniu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
5.Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa oferty powołana przez Wójta Gminy Rząśnik. Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt. VII ogłoszenia.
6.Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rząśnik w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka komunikaty. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
8.Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9.Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 lutego 2016r.

VII. Kryteria wyboru ofert


W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna

ocena

punktowa

Proponowane działania

skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania

40

Planowane rezultaty:

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne

20

Kosztorys:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy

35

Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym

dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - ewentualne opinie i rekomendacje

5

Liczba punktów ogółem:

100

 


VIII.Nie będą rozpatrywane oferty:
a)złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
b)niekompletne;
c)złożone po terminie;
d)dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
e)złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;
f)niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
g)złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 2 oferty;
h)przekraczające maksymalną kwotę dotacji.
1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz.1118 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Rząśnik.
3.Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011, Nr 6, poz.25)  
Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Abramczyk Zastępca Wójta Gminy Rząśnik pod numerem telefonu (29) 59 29 262.

.

Przeczytano: 872 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość