Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

17 marca 2016 11:04 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

O B W I E S Z C Z E N I E

Rząśnik, dnia 17.03.2016 r.

 

 

S.6220.06.01.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy w dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Wójt Gminy Rząśnik

zawiadamia

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii z dnia 11 marca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4240.110.2016.OŁN o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km w granicach administracyjnych gmin: Wyszków i Rząśnik,

oraz o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia 28.01.2016 r., znak PPIS-ZNS-712/6/2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu dla przedsięwzięcia jak wyżej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. opinii oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, w godzinach 8.00-16.00 (pokój nr 11).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Wyszków.
  2. Sołtys Wsi Leszczydół Nowiny.
  3. Sołtys Wsi Leszczydół Pustki.
  4. Sołtys Wsi Ochudno.
  5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśniku, BIP UG Rząśnik www.bip.rzasnik.pl
  6. a/a

Przeczytano: 866 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość