Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Komunikaty

01 kwietnia 2016 11:05 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Postanowienie

Wójt Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 01.04.2016 r.

 

 

S.6220.07.01.2016

 

 

Postanowienie

 

                 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 , art. 65 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez Gminę Wyszków przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

             W dniu 19 stycznia 2016 roku do Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, wpłynął wniosek złożony przez Gminę Wyszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.

 W myśl § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, stanowią przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany

      Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, Wójt Gminy Rząśnik w dniu 22 stycznia 2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację celu publicznego. Pismem S.6220.02.01.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem S.6220.03.01.2016 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w przypadku stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu, określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem

 WOOŚ II.4240.110.2016.OŁN z dnia 11 marca 2016 r. roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km., nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydał opinię sanitarną PPIS-ZNS-712/6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w której stwierdził  że odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu  dla w/w przedsięwzięcia.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w sposób następujący:

ul. Brzozowa: Obręb geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki, działki o nr ew. 54/2, 148, gmina

Wyszków, ul. Akacjowa: Obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr ew. 39/5,

24/3, 21/3, 20/3, 496/1, gmina Wyszków, Obręb geodezyjny (015) - Ochudno działki o nr ew.:

553, 569/1, 568, 569/4, 559, 558, 557, gmina Rząśnik. Początek przebudowanej stanowi

droga powiatowa nr 4408W, koniec droga powiatowa – 4417W.

W projektowanej  przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km., zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

  • Konstrukcja jezdni głównej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 6 cm

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 25P, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20 cm

- warstwa wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasa

mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 16 cm

- jezdnia obramowana będzie opornikiem betonowym 12x25 na ławie z betonu C12/15.

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 54 cm

  • Konstrukcja poboczy:

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm

  • Konstrukcja zjazdów indywidualnych:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit, typ NOSTALIT na podsypce

piaskowo – cementowej 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm

- podłoże stabilizowane mechanicznie

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 32 cm

  • Konstrukcja zjazdów leśnych:

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm.

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia będzie miała charakter jednorazowy i nie przekroczy dwóch –trzech miesięcy.

 Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów.

Z uwagi na skalę, charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania skumulowane.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planowane jest zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych przy tego typu pracach w ilościach ściśle wynikających z technologii robót.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi zwiększona emisja hałasu i spalin z silników pracującego sprzętu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i nie będzie stanowić znacznej uciążliwości. Eksploatacja przedsięwzięcia  będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłu i hałasu a zwiększenie płynności ruchu przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.  Odpady wytworzone w czasie realizacji przedsięwzięcia będą przekazywane do utylizacji a wody opadowe z terenu drogi będą odprowadzane powierzchniowo na otaczające tereny.

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia istnieje możliwość kolizji drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jednak poprawa stanu technicznego drogi zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu ze stanem obecnym.

Teren lokalizacji drogi nie jest obszarem wodno-błotnym  i nie leży na obszarach wybrzeży ani górskich.

Teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami wielkoprzestrzennego,

europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000, lecz w jego

bezpośrednim sąsiedztwie – granica najbliższego obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała

(PLB140007) przebiega wzdłuż ul. Akacjowej – po jej zachodniej stronie.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone a także nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gęstość zaludnienia na terenie Miasta i Gminy Wyszków wynosi 227,7 osób/km².

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Rząśnik jest niska i wynosi 42 os/km².

Obszar realizacji inwestycji nie jest obszarem przylegającym do jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji i nie wystąpi transgeniczne oddziaływanie na środowisko.

Z dokumentacji wynika , że nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności , będą miały charakter lokalny i krótkotrwały i mogą powstawać na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę:

‒ merytoryczny zakres i skalę przedsięwzięcia,

‒ gospodarczy charakter terenów, przez które droga przebiega

‒ występowanie zagospodarowania antropogenicznego,

‒ zakres potencjalnych oddziaływań na środowisko,

‒ oddalenie od granic najbliższych obszarów NATURA 2000

można wnioskować, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie

oddziaływać na środowisko przyrodnicze na etapie swojej realizacji, jak i eksploatacji oraz nie

będzie stanowiło zagrożenia dla:

1) prawidłowego bytowania, w tym gniazdowania oraz wyprowadzania lęgów przez chronione gatunki ptaków, których występowanie zidentyfikowano w granicach Obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała,

2) prawidłowej wegetacji zidentyfikowanych tu zbiorowisk roślinnych oraz prawidłowego funkcjonowania siedlisk stanowiących miejsca bytowania chronionych gatunków ptaków,

ponadto planowane przedsięwzięcie nie spowoduje:

1) opóźnienia w osiągnięciu celów ochrony obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała,

2) przerwania procesu osiągnięcia celów ochrony obszaru NATURA 2000 –Puszcza Biała,

3) zaburzenia równowagi, rozmieszczenia i zagęszczenia kluczowych gatunków stanowiących wskaźniki właściwego stanu ochrony obszaru NATURA 2000 –Puszcza Biała,

4) zmiany dynamiki stosunków (np. pomiędzy glebą a wodą albo pomiędzy roślinami a zwierzętami), które definiują strukturę i funkcje obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała,

5) redukcji obszaru występowania kluczowych siedlisk,

6) redukcji liczebności populacji kluczowych gatunków,

7) zmniejszenia różnorodności walorów i zasobów obszaru NATURA 2000 –Puszcza Biała,

8) fragmentacji walorów i zasobów obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała,

9) utraty kluczowych cech przyrodniczych obszaru NATURA 2000 – Puszcza Biała.

Po przeprowadzonej analizie  dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie jest ostateczne.

 

                                                                   Wójt

                                                                      Paweł Kołodziejski

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
  2. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Strony zawiadamiane są w trybie art. 49 K.p.a.
  3. a/a

 

 

Do wiadomości:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa

2) Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Wyszkowie

ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków

 

Przeczytano: 866 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość