Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

13 grudnia 2012 13:30 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zapytanie ofertowe na wyłonienie kandydata na kierownika projektu Internet szanszą rozwoju gminy Rząśnik

                                                                              logo.png
                                                                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na postawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na usługę pełnienia funkcji Kierownika Projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Rząśnik" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion.

 1. Zamawiający:

Gmina Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

tel. (29) 679-20-91, faks (29) 679-20-99

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Justyna Nowotka                                     

Godziny pracy Zamawiającego: pon.- pt. od 8:00 do16:00.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie kandydata do świadczenia usługi Kierownika Projektu „Internet szansą  rozwoju gminy Rząśnik” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Osi priorytetowej 8 – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 1. Szczegółowy zakres usługi i zapisy precyzujące umowę przedstawia załącznik nr 1.
 2. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 3. Miejsce wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do codziennej obecności w Urzędzie Gminy Rząśnik.
 4. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 5. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
 6. Warunki udziału w postępowaniu:  

W postępowaniu o ww. zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie formułuje we wskazanym zakresie szczególnych wymagań.

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

 • Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zarządzał co najmniej 1 (jednym) projektem realizowanym z funduszy zewnetrznych. Przez zarządzanie projektem Zamawiający rozumie wykonywanie obowiązków związanych z  zarządzaniem projektem, w szczególności zadania związane z funduszami zewnętrznymi,sprawozdawczością projektu oraz jego rozliczaniem, a wartość tego projektu wynosiła minimum 500 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie ww. wymagania Wykonawca wypełni wykaz wykonanych usług  ( załącznik nr 6 ) i przedstawi dokumenty  potwierdzające ich należyte wykonanie.

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje, bądź będzie dysponował osobą spełniającą następujące wymagania ( załącznik nr 4):

 • posiada obywatelstwo polskie lub posiada znajomość języka polskiego                         w stopniu umożliwiającym wykonanie zadania
 • posiada znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zaleceń Instytucji Wdrażającej,
 • posiada bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • posiada prawo jazdy kat. B.,

Zamawiający nie formułuje we wskazanym zakresie szczególnych wymagań.

2) nie podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu :
 • wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z                    art. 22 Ustawy Pzp- załącznik nr 3
 • Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z            art. 24 ust.1 Ustawy Pzp – załącznik nr 4
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy Pzp.( załącznik nr 5)
 • parafowany zakres zadań kierownika projektu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 • wypełniony wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie- załącznik nr 6
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie podmiotu zbiorowego bądź osoby fizycznej.

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być zarówno osoba fizyczna prowadząca lub nieprowadząca działalność gospodarczą, jak i podmiot zbiorowy posiadający osobowość prawną.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „OFERTA” załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wyłonienie kandydata do świadczenia usługi kierownika projektu. „Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik”.

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik pok. 5 osobiście lub  pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego),

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2012, godz. 09:30 w Urzędzie Gminy w Rząśniku,              ul. Jesionowa 3, pokój nr 5.

 

Przeczytano: 1603 razy.| Wydrukuj|Do góry

Dobry start lepsza przyszłość