Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

14 maja 2013 09:37 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VI.2013

logo.png

Rząśnik, 14.05.2013r.


OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VI.2013


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Psycholog, w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2. Przewidywany okres zatrudnienia: czerwiec – lipiec  2013r. ( 36 godzin spotkań grupowych– trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych  oraz 18 godzin spotkań indywidualnych z dziewięcioma uczestnikami Projektu)
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z uczestnikami projektu (trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych)
 • opracowanie programów zajęć indywidualnych i grupowych;

4. Wymagania niezbędne:

 • oświadczenie o niekaralności;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań,
 • wykształcenie wyższe – kierunek psychologia;
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

5. Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i odporność na stres;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy z klientem pomocy społecznej;
 • doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty ( dostępny na stronie internetowej: http://rzasnik.pl/  i w Biurze Projektu
 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie umiejętności dodatkowych (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wstępny konspekt zajęć.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20002r. Nr 101, poz. 926).

Oferty wraz z formularzem oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą – liczy się data stempla pocztowego, do dnia 31 maja 2013r. do godz. 15.00 w biurze projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8 lub 3a, 3b


Kierownik GOPS w Rząśniku/Koordynator Projektu : Agata Kujawa

Przeczytano: 1012 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość