Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

26 sierpnia 2013 09:51 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

ZAPYTANIE OFERTOWE

           Rząśnik dnia 20.08.2013r.

 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od września 2013r. do grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.Kurs zawodowy – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (+minimum sanitarne) - dla 3 osób

Podstawowy kurs, którego ukończenie (wraz ze zdaniem egzaminu wewnętrznego) skutkuje otrzymaniem zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).

Minimalny zakres merytoryczny:

-   Zagadnienia  prawne związane z zawodem handlowca.

-   Handel detaliczny.

-   Zagadnienia Bhp, higiena w zakładzie /sklepie, realizacja zasad GHP/GMP-14 podstawowych obszarów.

-   Profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, sposoby pozyskiwania nowych klientów i ich utrzymywania.

-   Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe.

-   Wprowadzenie w marketingowe zasady sprzedaży.

-   Dokumentacja i ewidencja sprzedaży.

-   Podstawowe pojęcia dotyczące kas fiskalnych i maszyn liczących.

-   Użycie kas fiskalnych i maszyn liczących oraz wag i innych urządzeń liczących w praktyce.

 • Minimalna liczba godzin zegarowych – 80.
 • Termin zajęć – wrzesień – grudzień 2013r.
 • Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
 • Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.
 • Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
 1. 2. Kurs zawodowy - operator wózków widłowych  w transporcie wewnątrzzakładowym - dla 3 osób

Podstawowy kurs, którego ukończenie (wraz ze zdaniem egzaminu wewnętrznego) skutkuje otrzymaniem zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalny zakres merytoryczny:

-   typy stosowanych wózków jezdniowych,

-   budowa wózka,

-   czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie pracy wózków i po zakończeniu pracy wózków,

-   wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

-   wiadomości z zakresu bhp,

-   bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach,

-   wiadomości o dozorze technicznym,

-   praktyczna nauka jazdy.

 • Minimalna liczba godzin zegarowych – 100.
 • Termin zajęć: wrzesień - grudzień 2013r.
 • Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 • Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.
 • Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
 1. 3. Kurs zawodowy - kosmetyczka – dla 1 osoby

Podstawowy kurs, którego ukończenie (wraz ze zdaniem egzaminu wewnętrznego) skutkuje otrzymaniem zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).

Minimalny zakres merytoryczny:

- pielęgnacja twarzy i ciała

- podstawy dermatologii

- wykonywanie peelingów

- zdobienie i malowanie paznokci

- manicure

- pedicure

- wykonywanie depilacji woskiem

- nabycie umiejętności ustalenia i wykonania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego

- zapoznanie się ze środkami i surowcami kosmetycznymi oraz zasadami ich stosowania,

- wykonanie masażu szyi, twarzy, dekoltu,

- nabycie umiejętności ustalenia i wykonania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego  w zakresie kosmetyki, pielęgnacji leczniczej i upiększającej,

- marketing usług oraz przepisy prawa działalności gabinetu kosmetycznego,

- podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa.

 • Minimalna liczba godzin zegarowych – 80.
 • Termin zajęć – wrzesień - grudzień 2013r.
 • Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 • Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku
 • Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw.
 1. 4. Kurs operator koparko ładowarki III kl. Uprawnień – dla 1 osoby

  Czas trwania szkolenia:

Szkolenie powinno obejmować 202 godziny zegarowe zajęć na 1 uczestnika i składać się z części teoretycznej (116 godzin) i praktycznej (86 godzin).

Przewidywany termin realizacji szkolenia: wrzesień - grudzień 2013r. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu i uzyskania uprawnień państwowych w zawodzie operatora koparko-ładowarek III kl. wszystkie typy.

Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia w zakresie operator koparko-ładowarki kl. III opracowanym przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Szkolenie powinno być zakończone egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie lub inny uprawniony podmiot w celu uzyskania uprawnień operatora koparko ładowarek III kl.

Absolwenci szkolenia powinni otrzymać:

  a) po pozytywnym ukończeniu szkolenia:

         zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika,

  b) po zdanym egzaminie państwowym:

          świadectwo oraz książeczkę operatora maszyn roboczych zgodnie z Rozporządzeniem   
          Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

          podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

          budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz.1263).

 1. 5 Kurs kelner – barman  dla 1 osoby

 Celem kursu jest zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności kelnera – barmana zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu)

 • Minimalna liczba godzin zegarowych – 70.
 • Termin zajęć – wrzesień - grudzień 2013r.
 • Czas zajęć – zajęcia powinny się odbywać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 • Miejsce szkolenia/kursu – do 150 km od siedziby GOPS w Rząśniku.
 1. 6. Ogólne wymagania wobec Wykonawców poszczególnych usług szkoleniowych:
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia – wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech podobnych zamówień,
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tzn. każda z osób prowadzących dany kurs będący przedmiotem zamówienia musi się wykazać doświadczeniem (dokumentacją) w przeprowadzeniu co najmniej trzech kursów o tematyce zbliżonej do realizowanego szkolenia w okresie trzech ostatnich lat.
 • Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p.poż. Sale wykładowe powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (np.: tablica, projektor, rzutnik).
 • Zajęcia w ramach kursu zrealizują instruktorzy Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 • Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkoleniową tj. :

-   dzienniki zajęć edukacyjnych zawierające listę obecności, wymiar godzin i tematykę prowadzonych zajęć,

-   imienne listy odbioru poczęstunku,

-   imienne listy odbioru zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczek/uczestników kursu

-   dokumentację fotograficzną,

-   imienne listy odbioru materiałów szkoleniowych,

-   imienne wykazy osób, które ukończyły szkolenie, nie ukończyły szkolenia, zdały egzamin, nie zdały egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu,

-   protokoły z egzaminów.

 • Wykonawca zapewnia: serwis kawowy i obiad w dniu szkolenia oraz zwraca koszt dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczkom/uczestnikom kursu.
 • W przypadku organizacji szkolenia w odległości powyżej 80 kilometrów od Rząśnika Wykonawca powinien zapewnić kursantom zakwaterowanie z wyżywieniem (całodzienne obejmujące 3 posiłki dziennie).
 • Wykonawca zapewnia: materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom na własność oraz zapewnia wydanie zaświadczenia bądź certyfikatu wydanego w oparciu o § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie (w obrębie danego zawodu).
 • Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie certyfikatów i zaświadczeń oraz oryginały dzienników zajęć, list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów dydaktycznych oraz wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i powrotu do domu uczestniczek/uczestników kursu.
 • Dokumentacja szkoleniowa, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz sale, w których odbywać się będzie kurs powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013.
 • Wszelkie narzędzia, produkty i materiały do realizacji kursu zapewnia Wykonawca.
 • Wykonawca ubezpieczy uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z zajęciami, a kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu: harmonogram szkolenia obejmujący jego nazwę i zakres, czas trwania, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar ze wskazaniem dokładnego miejsca przeprowadzenia szkolenia.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę realizacji kursu podwykonawcom.    
 1. 7. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
 • cenę brutto każdego kursu (w tym na 1 uczestnika) i cenę ogółem. Ceny powinny być wyrażone cyfrą i słownie. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany jako usługa kształcenia zawodowego służąca podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników w/w projektu oraz zostanie sfinansowana w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010r. Nr 246, poz. 1649 ze zm.). W związku z powyższym przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług,
 • termin realizacji zamówienia,
 • liczbę godzin kursu z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • szczegółowy program kursu,
 • aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ KRS (jeżeli dotyczy),
 • wykaz podobnych zrealizowanych zamówień (co najmniej trzech),
 • wykaz osób wykonujących zamówienie, ze wskazaniem kursu, który będzie prowadzony przez daną osobę wraz z informacjami potwierdzającymi spełnianie wymagań odnośnie doświadczenia w przeprowadzeniu co najmniej trzech podobnych kursów, tj. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, opis dotychczasowego doświadczenia w pracy zawodowej, rekomendacje.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza poszerzenie zamówienia u wybranego Wykonawcy w przypadku powstania oszczędności.

 1. 8. Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)  Cena - 100%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

Oferty na w/w działania należy składać na załączonym druku oferty – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganą dokumentacją z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku do dnia  3 września 2013r. do godz. 10.00 osobiście, kurierem lub pocztą – liczy się data wpływu do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna zawierać cenę brutto przypadającą na jednego uczestnika kursu ( zawierającą m.in. cenę kursu, opłatę za egzaminy, materiały szkoleniowe, koszty dojazdu, koszt posiłku, itp. ),Oferta powinna zawierać informację o miejscu przeprowadzenia kursu i posiadanym zapleczu technicznym. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Agata Kujawa - Koordynator Projektu

Tel. kontaktowy: 29 679 19 20 wew. 39

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Przeczytano: 1134 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość