Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

03 marca 2014 14:28 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

 przetargi.jpg

Numer ogłoszenia: 85746 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5..Numer ogłoszenia: 80708 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..

Numer ogłoszenia: 72314 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b. wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, c. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, d. konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym, e. przekroczenia terminów określonych w umowie, z winy Zamawiającego; 3) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad ust. 2 pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego z jednoczesnym proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu zamówienia (do wartości zaniechanych prac projektowych i nadzorów), zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową ; wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie, co zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy stosownym protokołem; 2) ad ust. 2 pkt 2 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi: lit. a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. b) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły, powyżej 10 dni roboczych, lit. c) o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, lit. d) o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu zamówienia (proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu), lit. e) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły. 3) ad ust. 2 pkt 3 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę...
 • W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zmian ogólnych: a) zmian będących skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, b) zmian stanu prawnego mającego wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian terminów, warunków i sposobu płatności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) zmian wpływających na wynagrodzenie: 2) zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3) obniżenia kosztu wykonania dostaw, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść Zamawiającego) wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - na skutek niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego asortymentu lub pojawienia się na rynku asortymentu nowej generacji albo nowych technologii - zmiana na równoważny lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, 5) zmiana parametrów technicznych asortymentu - dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązania będą równorzędne lub lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji o podstawie do odstąpienia, a w szczególności gdy: a) zostanie ogłoszona likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie, c) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, d) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie..


Numer ogłoszenia: 46177 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.1.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b. wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, c. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, d. konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym, e. przekroczenia terminów określonych w umowie, z winy Zamawiającego; 3) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad ust. 2 pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego z jednoczesnym proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu zamówienia (do wartości zaniechanych prac projektowych i nadzorów), zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową ; wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie, co zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy stosownym protokołem; 2) ad ust. 2 pkt 2 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi: lit. a) o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. b) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły, powyżej 10 dni roboczych, lit. c) o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, lit. d) o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu zamówienia (proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu), lit. e) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły. 3) ad ust. 2 pkt 3 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę..


Rząśnik: Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik
Numer ogłoszenia: 44737 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż asortymentu w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Szczegółowe ilości, rodzaje oraz opisy techniczne przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach od 1 do 3 niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.23.13.20-6, 39.00.00.00-2, 39.22.00.00-0, 31.70.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1.000,00 zł (jeden tysiąc PLN) Cześć II - 1.000,00 zł (jeden tysiąc PLN) Część III 1.000,00 PLN (jeden tysiąc PLN) 1.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.2.1 pieniądzu, 1.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3 gwarancjach bankowych, 1.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 1.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania: dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - część ... 1.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 1.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 1.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia-gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela-gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 1.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem- gwarancją, 1.6.3 kwotę wadium, 1.6.4 termin ważności poręczenia-gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 1.6.5 zobowiązanie poręczyciela-gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 1.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 1.6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 1.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 1.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości pomocy i materiałów dydaktycznych wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i tablic interaktywnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości sprzętu z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.23.13.20-6, 31.70.00.00-3, 39.22.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup, dostawa i montaż mebli i innego sprzętu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości sprzętu z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Przeczytano: 1511 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość