Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

02 kwietnia 2014 15:42 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

1.jpg

Numer ogłoszenia: 121448 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112232 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5..


Rząśnik: Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik
Numer ogłoszenia: 112232 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż asortymentu w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 3.2 Szczegółowe ilości, rodzaje oraz opisy techniczne przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach 1 i 2 do niniejszej SIWZ. 3.3 Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikającym ze swoich funkcji i przeznaczenia. Wykonawca musi uzupełnić załączniki do formularza ofertowego wpisując ceny jednostkowe brutto i wartości brutto poszczególnych pozycji. Parametry techniczne i okresy gwarancji określone w załącznikach 1 i 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany asortyment. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry. Wypełnienie tabeli w załącznikach do formularza ofertowego jest obowiązkowe, Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto i wartość brutto w poszczególnych pozycjach załączników. 3.4 Do asortymentu należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, jak również kompletną dokumentację, m.in. instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz certyfikaty. Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę musi posiadać oryginalne licencje wystawione przez producentów oprogramowania. 3.5 Zamawiający wymaga aby przedmioty zamówienia były pakowane i grupowane zgodnie z częściami dla danej placówki. Zamawiający wymaga aby Wykonawca opracował protokoły zdawczo odbiorcze zawierające szczegółowy wykaz dostarczanego asortymentu w podziale na poszczególne części zamówieni i placówki oświatowe oraz aby wykonał dokumentację fotograficzną dostarczonego oraz dostarczonego i zmontowanego asortymentu. 3.6 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach części I zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku wskazania minimum 24 m-ce. W ramach części II na okres minimum 24 miesięcy. 3.7 Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 3.8 Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanego asortymentu wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikat CE. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami oraz posiadać odpowiednie oznaczenia na opakowaniu lub obowiązkowe certyfikaty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i jakości dla wskazanego produktu. 3.9 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do placówek oświatowych na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków w godzinach pracy placówek po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca zapewni montaż urządzeń, mebli i innych akcesoriów w placówkach oświatowych w miejscach wskazanych przez kierowników lub upoważnionych pracowników niniejszych placówek zgodnie z podziałem wskazanym w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 3.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia oferowanego asortymentu oraz sprzętu pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i posiadanymi certyfikatami, przed wyborem oferty. 3.11 Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do wskazanych w wykazach. 3.12 Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyte są nazwy własne określające typ produktu lub producenta, to należy przyjąć że zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. 3.13 Jeżeli w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, ma to na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Miejsca dostaw: 1. Placówka w Komorowie Komorowo 34 07 - 205 Rząśnik 2. Placówka w Rząśniku ul. Wyszkowska 50 B 07 - 205 Rząśnik 3. Placówka w Bielinie Bielino 32A 07 - 207 Rząśnik 4. Placówka w Starym Lubielu Stary Lubiel 22A 07 - 207 Rząśnik 5. Placówka w Porządziu Porządzie 93 07 - 205 Rząśnik.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.23.13.20-6, 39.00.00.00-2, 39.22.00.00-0, 31.70.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1.000,00 zł (jeden tysiąc PLN) Część II - 1.000,00 zł (jeden tysiąc PLN) 2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania: dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - część . 4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia- gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela -gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem - gwarancją, 6.3 kwotę wadium, 6.4 termin ważności poręczenia - gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 6.5 zobowiązanie poręczyciela- gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami w części na którą składana jest oferta, pełnomocnictwo - w przypadku kiedy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zmian ogólnych: a) zmian będących skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, b) zmian stanu prawnego mającego wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmian terminów, warunków i sposobu płatności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) zmian wpływających na wynagrodzenie: 2) zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3) obniżenia kosztu wykonania dostaw, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść Zamawiającego) wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - na skutek niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego asortymentu lub pojawienia się na rynku asortymentu nowej generacji albo nowych technologii - zmiana na równoważny lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, 5) zmiana parametrów technicznych asortymentu - dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązania będą równorzędne lub lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji o podstawie do odstąpienia, a w szczególności gdy: a) zostanie ogłoszona likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie, c) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, d) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząsnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacjai projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i tablic interaktywnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości sprzętu z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1do SIWZ opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.23.13.20-6, 31.70.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup, dostawa i montaż mebli i innego sprzętu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj oraz ilości sprzętu z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Przeczytano: 1161 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość