Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

07 kwietnia 2014 12:18 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik - ZMIANA OGŁOSZENIA

1.jpg

Numer ogłoszenia: 126466 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74899 - 2014 data 07.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 09:30, miejsce: budynek urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 09:30, miejsce: budynek urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5...


Rząśnik: Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik
Numer ogłoszenia: 74899 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placów zabaw w placówkach: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie, Komorowo 34, 07 - 205 Rząśnik 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie, Bielino 32A, 07 - 207 Rząśnik, 3. PSP w Starym Lubielu, Stary Lubiel 22A, 07 - 207 Rząśnik oraz budowę placów zabaw wraz z ogrodzeniami w placówkach: 1. Zespół Szkół Publicznych im. Ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku, ul. Wyszkowska 50 B, 07 - 205 Rząśnik, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Trzaskomy w Porządziu, Porządzie 93, 07 - 205 Rząśnik według dokumentacji projektowych autorstwa mgr inż. Lecha Chrzanowskiego, up. bud. W specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr Cie-36/87 stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 1.3 Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 3.3.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.2 Rękojmia za wykonany przedmiot zamówienia - 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.3 Wykonawca zobowiązany będzie w okresie 5 lat od odbioru końcowego do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację placów zabaw. 3.3.4 W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi ponosić będzie Wykonawca. 1.4 Rozwiązania równoważne. 3.4.1 Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 3.4.2 Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3.4.3 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 3.4.4 Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 1.5 Wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.5.1 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.. 3.5.2 Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego na ich wbudowanie. 3.5.3 Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. 3.5.4 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót. 3.5.5 Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych wad i obiekt będzie spełniał wymagania projektowe. 3.5.6 Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 3.5.7 Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 3.5.8 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 3.5.9 Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 3.5.10 Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania, o ile to będzie konieczne - działając z upoważnienia Zamawiającego - wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji dotyczących wykonywanego przedmiotu zamówienia. 3.5.11 Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 3.5.14.1 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, zgodnie z postanowieniami art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 3.5.14.2 atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome, 3.5.14.3 dokumentację powykonawczą, 3.5.14.4 powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną - również na nośniku CD, 3.5.14.5 dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 3.5.14.6 Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu. 3.5.12 Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 3.5.13 Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 3.5.14 Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. 3.5.15 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. 1.6 Dodatkowe obowiązki wykonawcy: 3.6.1 Uzyskania wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia zezwoleń, decyzji, postanowień, ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie. 3.6.2 Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej - uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy): 3.6.2.1 zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych, 3.6.2.2 uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, kolejowe, sanepidu i ochrony środowiska), 3.6.3 Wytyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna budowy, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - z naniesieniem w państwowych zasobach map archiwalnych. 3.6.4 Wykonanie powykonawczej dokumentacji. 3.6.5 Zapewnienie i utrzymanie wszystkich niezbędnych elementów tymczasowej organizacji ruchu (o ile będzie potrzebna) wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i objazdami tymczasowymi. 3.6.6 Usunięcie po zakończeniu robót wszystkich niezbędnych elementów tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i objazdami tymczasowymi. 3.6.7 Zaplecze wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy. 1.7 Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 3.7.1 Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z niniejszego rozdziału i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 3.7.2 Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej SIWZ. Przedmiary robót mają jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymaga kosztorysu od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu na etapie przed podpisaniem umowy. 3.7.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. 3.7.4 Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 dwa tysiące pięćset złotych 1.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.2.1 pieniądzu, 1.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3 gwarancjach bankowych, 1.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 1.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania: Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik 1.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 1.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 1.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 1.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 1.6.3 kwotę wadium, 1.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 1.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 1.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 1.6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 1.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 1.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw w tym co najmniej: 1. dwie roboty budowlane polegające na budowie placów zabaw o wartości brutto co najmniej 35.000,00 zł każda, 2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ogrodzenia o wartości brutto co najmniej 30.000,00 zł. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej; Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-architektonicznej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o który owa w pkt III.4.1) i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko robót budowanych, które potwierdzą spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o których owa w pkt.III.3.2);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5 1.Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Kopia dowodu wniesienia wadium, 3. Pełnomocnictwo - gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w razie jej niezachowania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy lub zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku powstania udokumentowanego braku środków finansowych pochodzących z przyznanej pomocy finansowej lub ich zmniejszenie. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robót potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez strony a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 4) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 5) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 6) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 7) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. e) Każde ze wskazanych w lit. a - d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 8) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 09:30, miejsce: budynek urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przeczytano: 1380 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość