Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

18 kwietnia 2014 19:16 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Numer ogłoszenia: 144054 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135146 - 2014 data 18.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 09:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 09:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik..


Numer ogłoszenia: 135640 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135146 - 2014 data 18.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029 6792099.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2014 godzina 09:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 09:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik..


Rząśnik: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik
Numer ogłoszenia: 135146 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji dwóch komplementarnych i spójnych projektów pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, która odbędzie się w ramach (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00 1.Budowa sieci dzieli się na niżej wymienione zadania: 1.Przygotowania dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji -Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci światłowodowej -Opracowanie założeń budowy sieci wraz z harmonogramem i planowaniem radiowym -Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy wież -masztów antenowych (wraz z branżami), oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) -Opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej -Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 2.Budowa sieci szkieletowej -Budowa sieci światłowodowej -Budowa połączeń radioliniowych 3.Budowy wież , masztów antenowych i innych konstrukcji wsporczych -Budowa wież-masztów antenowych-konstrukcji wsporczych na wybranych obiektach gminy Rząśnik w ilości wynikających z projektu, zapewniających wymagane pokrycie sygnałem radiowym. -Instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych, w zależności od projektu oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego i zasilającego pod potrzeby instalacji urządzeń radiowych i sieciowych 4.Budowy sieci dostępowej ( Stacji bazowych LTE oraz instalacja terminali odbiorczych) -Dostawa, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stacji bazowych LTE -Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz systemu potrzymania napięcia -Montaż szaf, wsporników antenowych oraz przygotowanie infrastruktury kablowej w obiektach węzłów dostępowych -Dostawa i instalacja i konfiguracja radiowych urządzeń odbiorczych dla BO 5.Wyposażenia Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum zarządzania siecią -Wykonanie adaptacji pomieszczenia w wybranej lokalizacji -Modernizacja sieci elektrycznej w pomieszczeniu. -Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych. -Zakup i instalacja klimatyzacji. -Montaż podłogi technicznej -Montaż systemu alarmowego -Zakup, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa urządzeń i osprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów, ups oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci opisanych w dalszej części PFU ) 6.Dostarczenie i instalację terminali CPE do BO. -Dostawa i instalacja terminali odbiorczych w wybranych przez Zamawiającego dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik. 7. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i rozpoczęciem eksploatacji sieci internetowej. -Przeprowadzenie konfiguracji sieci, sprawdzenia jej funkcjonowania u każdego z użytkowników końcowych. -Przeprowadzenie testów dla urządzeń transmisyjnych warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej -Przygotowanie protokołu odbioru wykonanych w ramach realizacji projektu robót -Przygotowanie dokumentacji powykonawczej -Przeprowadzenie szkolenie dla administratorów sieci ze strony Zamawiającego 8.Usługi utrzymania i serwisu infrastruktury sieciowej. -Serwis i utrzymywanie sprzętu radiowego u BO wraz z wsparciem technicznym. -Serwis i utrzymanie wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej. 2.Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno- Użytkowy (dalej PFU). 4.Zgodnie z powyższym, Przedmiotem zamówienia jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i niniejszą umową, zadania obejmującego wybrane roboty budowlane oraz dostawy i usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, które obejmuje: 1)I etap - Budowa infrastruktury sieciowej a)opracowanie projektów budowlanych w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, oraz: - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, - opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż w wymaganym zakresie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do realizacji wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, - opracowanie szczegółowego harmonogramu prac; - wykonanie dokumentacji powykonawczej; - uzyskanie potwierdzenia o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu wydanego przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, jeśli będzie wymagane odrębnymi przepisami, b)budowę sieci szerokopasmowej, w tym między innymi: -budowa masztów - wież antenowych, - budowa kanalizacji teletechnicznych - instalacja konstrukcji wsporczych, - instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego pod potrzeby instalacji urządzeń; c)budowę sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej, w tym między innymi: - dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń szkieletowych punkt-punkt; - dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń dystrybucyjnych punkt-punkt; - dostawę, instalację oraz konfigurację urządzeń GEPON - PON d)budowę sieci dostępowej (Węzłów Dostępowych), w tym między innymi: - dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie Węzłów Dostępowych, e)wyposażenie Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową, w tym między innymi: - adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Zarządzania Siecią; - dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do budowy Głównego węzła dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania Siecią (CZS); 2)II etap Dostawa sprzętu: - dostawa i instalacja i konfiguracja urządzeń odbiorczych dla dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-024/12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-151/12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik.; 3)III etap Usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego, świadczenie usług gwarancyjno-serwisowych dla urządzeń sieci szerokopasmowej i sprzętu informatycznego oraz usługi wsparcia technicznego, obejmującej: - serwis gwarancyjny oraz usługi wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego w gospodarstwach domowych; - serwis gwarancyjny oraz usługi utrzymania dla zainstalowanych urządzeń i infrastruktury sieci szerokopasmowej. 5.W ramach opracowań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz uzyskania podstawowych elementów koniecznych dla sporządzenia wielobranżowego projektu budowlanego, w szczególności: 1)wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przed wystąpieniem o wszelkiego rodzaju uzgodnienia, 2)uzyskania wszelkich wymaganych między innymi Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska i prawem ochrony zabytków, uzgodnień formalno - prawnych, opinii, operatów, ekspertyz oraz decyzji na własny koszt (jeśli będą wymagane przepisami prawa) w tym m. in.: a)decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b)decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile taki raport będzie wymagany, c)pozwoleń wodno-prawnych, warunków dostawy mediów itd.) umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów objętych dokumentacją projektową, przy użyciu własnych środków i na własny koszt, d)wskazania i sporządzenie mapy do celów projektowych (z uzupełnieniem topografii przyległego terenu oraz drzewostanu), e)nadzory archeologiczne wykopów, 3)uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektową, 4)sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową (co najmniej dwie wizyty na budowie w miesiącu, w okresie wykonywania robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy). 6.W zakres jednego kompletu dokumentacji projektowej wchodzą: 1) Projekt budowlany- opracowany zgodnie z: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.); b)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.); c)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.); d) niezbędnymi uzgodnieniami, -w ilości 5 egz. w formie papierowej; 2) Projekty wykonawcze wszystkich branż z wskazanymi etapami realizacji robót budowlanych dla poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) - w ilości po 4 egz. w formie papierowej Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje z pełnym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: a)Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, technologii; b)Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); c)Informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu BIOZ (art. 21a ust. 3 prawo budowlane). 3)Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) - w ilości po 3 egz. 4)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zm.), dla potrzeb procedury przetargu nieograniczonego - w ilości po 4 egz. w formie papierowej. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 5)Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do w/w opracowań 2 egz. zapisane na nośniku elektronicznym CD w formacie umożliwiającym odczyt danych przez Zamawiającego przy użyciu powszechnie dostępnych programów komputerowych. 6)Wszelkie dokumenty, opracowania, dostawy, usługi i lub roboty budowlane powinny jasno określać podział na zadania współfinansowane z: a)Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-024/12-00 b)Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-151/12-00 Nie dopuszcza się podwójnego finansowania żadnego z elementów przedmiotowego zamówienia. 7.Gwarancja: 1)Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji. 2)Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3)Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. 4)Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi: a)na budowę infrastruktury teletechnicznej i sieciowej bezpośrednio związanej z udostępnieniem usług Internetowych - na okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego, 8.Wymagania ogólne: 1)Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Oferowany przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt komputerowy muszą być dopuszczone do obrotu i do używania, spełniać wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego, spełniać wymagania jakościowe oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 2)Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2l sierpnia 2007 r, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089). W szczególności musi posiadać oznaczenie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem CE musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych. 3)Dostarczone monitory muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973 ). 4)Wykonawca dostarczy łącznie z dostawą dokumentację w języku polskim, potwierdzającą spełnienie warunków i parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu. 5)Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzone przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające wszystkie parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej, Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. 6)W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowoduje utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane. 7)Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 8)Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany po 1 stycznia 2012 roku, chyba, że zapisy SIWZ dot. konkretnego sprzętu stanowią inaczej. 9)Wykorzystywane urządzenia spełniają, co najmniej jedną z następujących norm efektywności energetycznej, jeżeli tego rodzaju normy obowiązują: Energy Star, wspólnotowa etykieta energetyczna (klasa efektywności A) bądź [innych norm krajowych] lub równoważnych. 9.Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót sporządzonym i uzgodnionym z Zamawiającym w terminie 7 dni po podpisaniu umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.23.23.30-4, 44.21.22.00-1, 32.41.80.00-6, 32.58.10.00-9, 48.82.10.00-9, 32.41.31.00-2, 32.41.21.10-8, 32.42.00.00-3, 31.68.25.30-4, 45.31.40.00-1, 45.31.23.30-9, 45.23.23.32-8, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 30.23.00.00-0, 45.42.11.53-1, 50.30.00.00-8, 72.72.00.00-3, 72.61.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rząśniku nr 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie O/ w Rząśniku, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty 200 000,00 PLN. 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. wgląd w.w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie określa się minimalnych standardów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: 1) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 4) Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 5) Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 6) Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) - co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy - co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy - min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 3.000.000 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) dokumentacji planowania radiowego Kierownik telekomunikacyjny światłowodowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej dwoma (2) robotami budowlanymi; o długości minimum 45 km każda Kierownik telekomunikacyjny radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej jedną (1) robotą budowlaną; Specjalista ds. systemów radiowych - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów LTE - min. 2 osoby, posiadające: minimum roczne doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych LTE i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, CPE, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów światłowodowych - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów światłowodowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu telekomunikacyjnego typu jednostki nadawczo odbiorcze, OLT, ONU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie światłowodowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Instalator systemów radiowych - min. 4 osoby, posiadające: minimum 3 letnie doświadczenie w budowie radiowych systemów szerokopasmowych, certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w polu mikrofalowym Specjalista ds. pomiarów - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywania spawów i pomiarów światłowodowych, certyfikat producenta, albo jego przedstawiciela, certyfikat wiodącego centrum szkoleniowego Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) - co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy - co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy - min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 3.000.000 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) dokumentacji planowania radiowego Kierownik telekomunikacyjny światłowodowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej dwoma (2) robotami budowlanymi; o długości minimum 45 km każda Kierownik telekomunikacyjny radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej jedną (1) robotą budowlaną; Specjalista ds. systemów radiowych - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów LTE - min. 2 osoby, posiadające: minimum roczne doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych LTE i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, CPE, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów światłowodowych - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów światłowodowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu telekomunikacyjnego typu jednostki nadawczo odbiorcze, OLT, ONU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie światłowodowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Instalator systemów radiowych - min. 4 osoby, posiadające: minimum 3 letnie doświadczenie w budowie radiowych systemów szerokopasmowych, certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w polu mikrofalowym Specjalista ds. pomiarów - min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywania spawów i pomiarów światłowodowych, certyfikat producenta, albo jego przedstawiciela, certyfikat wiodącego centrum szkoleniowego Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnią warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy znajduje się w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT, 3) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych, 4) w przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych na terenie objętym inwestycją, a także innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., lub wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co może spowodować konieczność zmiany zakresu realizowanego przedmiotu zamówienia, a także przedłużenia terminu wykonania umowy, 5) wystąpią konieczność wykonania prac dodatkowych mających wpływ na koszt lub termin realizacji udzielonego zamówienia, 6) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 7) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. lub będą polegały w szczególności na: a) skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw lub usług, b) obniżeniu kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżeniu kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) wydłużeniu termin gwarancji, e) poprawieniu sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesieniu bezpieczeństwa, wydajności lub parametrów technicznych urządzeń, h) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, i) rezygnacji z części robót, j) zmianie ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia, k) zmianie w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. 8) Zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) przekazania placu budowy lub niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia dokumentów z opóźnieniem. 9) zmiana terminu realizacji umowy lub harmonogramu prac w związku z wystąpieniem potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, 10) zmiana terminu realizacji umowy na skutek opóźnienia wydania decyzji zezwolenia, uzgodnienia itp., lub konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień przez Wykonawcę do wydania, których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 11) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 12) zmiana korzystna dla Zamawiającego naruszająca równowagę ekonomiczną umowy oraz wpływające na zmianę przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawiających, że dalsza realizacja zamówienia publicznego w obecnym kształcie nie leżałaby w interesie publicznym, 13) zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków w wyniku, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy o zamówienie, 14) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, 15) zmiany dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia w przypadku kiedy wykonanie na jej podstawie robót budowlanych byłoby niemożliwe bądź niezgodne ze sztuką budowlaną. 16) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy, 17) zmiany danych osobowych - zmiany osób (personelu), Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl, Urząd Gminy w Rząśniku, ul,Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2014 godzina 09:00, miejsce: budynek Urzędu Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-024/12-00 2.Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-151/12-00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przeczytano: 2107 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość