Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

26 maja 2014 11:47 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014

Rząśnik, 26.05.2014r.

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Doradca zawodowy w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
2. Przewidywany okres zatrudnienia:  czerwiec – lipiec 2014r. 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego – łącznie 36 godzin indywidualnych spotkań z dziewięcioma uczestnikami Projektu ( tj. 4 godziny na 1 uczestnika);
 • przeprowadzenie doradztwa grupowego – łącznie 3 godziny spotkań grupowych
 • opracowanie programów zajęć;
 •  prowadzenie dzienników zajęć;
 • tworzenie indywidualnych planów zawodowych;
 • przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej
 • nauka pisania dokumentów CV, listów motywacyjnych, itp.;
 • nauka poszukiwania ofert pracy poprzez prasę i Internet.

4. Wymagania niezbędne:

 • oświadczenie o niekaralności;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań,
 • doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezrobocia;
 • znajomość problematyki lokalnego rynku pracy;

5. Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • znajomość problematyki rynku pracy;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy;
 •  posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;
 • znajomość obowiązujących procedur administracyjnych;
 •  wiedza z zakresu problematyki przeciwdziałania bezrobociu;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
 • znajomość podstaw prawa pracy;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy z klientem pomocy społecznej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
 • komunikatywność i odporność na stres;
 • doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty ( do pobrania na stronie internetowej: http://rzasnik.pl/ i w biurze Projektu
 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy ;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie umiejętności dodatkowych (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wstępny konspekt zajęć.

  

Oferty wraz z formularzem oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą ( liczy się data wpływu do biura projektu ), do dnia 09 czerwca 2014r. do godz. 11.00 w biurze projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8 lub 3a, 3b.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 20002r. Nr 101, poz. 926).

Kierownik GOPS w Rząśniku/Koordynator Projektu

Agata Kujawa

Przeczytano: 939 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość