Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

Przetargi

03 czerwca 2014 11:30 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Rząśnik

Zapytanie ofertowe

                                                                                                       

              

Rząśnik, 02.06.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.0320.01.01.2014

 

 1. I.   Podmiot składający zapytanie ofertowe:

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku

Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik

Osoba do kontaktu: Agata Kujawa

Tel. 29 5929 278, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl

 1. II.  Przedmiot zapytania ofertowego
 1. Zapytanie ofertowe na usługę gastronomiczną w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 2. Zakres świadczonej usługi:

a)  Serwis kawowy ciągły ( dostarczenie termosów z wrzątkiem, kawy i herbaty expresowej do samodzielnego zalewania, cukru, mleka do kawy oraz zimnych  napoi: 2 rodzaje soków, woda gazowana, woda niegazowana, ciasta – co najmniej trzy rodzaje, ciastka słodkie – co najmniej cztery rodzaje, przekąski solone typu paluszki, krakersy – co najmniej dwa rodzaje) – dla grupy 10 osób przez okres łącznie 18 dni

b) Obiad dwudaniowy ( zupa + drugie danie – ( potrawy mięsne + ziemniaki/ryż/makaron+ surówka, kompot) – dla grupy 10 osób przez okres łącznie 9 dni ( 9 x 10 = 90 obiadów dwudaniowych łącznie)

c) Przygotowanie miejsca serwowania posiłków

d) Ciągła obsługa sali tj. dbanie o czystość na stołach, uzupełnianie całości serwisu kawowego

e) Przygotowanie stołów (nakrycia i dekoracje)

f) Zastawa i sztućce

g) Posprzątanie miejsca serwowania posiłków po każdym dniu świadczenia usługi.

 

 1. Miejsce świadczenia usługi: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik.
 2. Usługa realizowana będzie przez okres:

a)      18 dni  dla grupy 10 osób  – serwis kawowy ciągły w godzinach od 8.00 do 16.00

b)       9 dni dla grupy 10 osób - obiad dwudaniowy

 1. Zamówienie będzie realizowane w okresie: od drugiej połowy czerwca 2014 roku do  31 sierpnia 2014 roku.
 2. Oferta powinna zawierać w załączeniu proponowane menu.
 1. III. Informacje dotyczące wykonawcy usługi

Wykonawca spełnia poniższe warunki i wykazuje się posiadaniem:

 1. Stosownego wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzającym możliwość świadczenia usług gastronomicznych.
 2. Spełniania wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.
 3. Posiadania doświadczenia w realizacji usług gastronomicznych z dostawą cateringową.
 4. Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia w okresie objętym niniejszym zapytaniem.

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności:

- umożliwienie instytucjom kontrolującym niniejszy Projekt wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizacją usług wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.

 1. IV. Informacje w zakresie oferty:
 2. V.  Kryteria wyboru ofert
 1. Oferta powinna zawierać kwotę brutto i kwotę netto za całość usługi.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. III.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia i po spełnieniu warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.

Przy ocenie oferty, po spełnieniu warunków opisanych w zapytaniu ofertowym, brane będą pod uwagę następujące elementy:

 1. Cena brutto za całość usługi

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

 1. VI.  Miejsce i termin składania ofert:
 2. VII. Uwagi końcowe
 1. Oferty muszą być dostarczone osobiście lub kurierem do dnia 13 czerwca 2014 roku do godziny 10.00 do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8.
 2. Oferta może zostać przesłana na adres e-mailowy: srrzasnik@bazagmin.pl
 3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego, jeśli w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 3. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie będą rozpatrywane.
 5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, informacji.
 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wyborze telefonicznie lub /i e-mailowo.

 

 

Koordynator Projektu

Agata Kujawa

Przeczytano: 1085 razy.| Wydrukuj|Do góry

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (024)
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151)
Dobry start lepsza przyszłość